Ukuhluzwa kwengwalo

29 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

uMthunywa

Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi :olwalotshwa ngu Ezekiel Hleza, Ophezulu Stinta

Silokhu siphezu kwesahluko sethu sokuqala lapho esatshiya kulesigameko esinzima endlini yesonto.

Abazalwane sebethithibele ukuthi pho yini le engaka elandwe endlini yeNkosi abantu behlomile.

Sibona uMalandu ephuma enyonyoba ngentutshana eyenzelwa abafundisi waqonda kulamadoda amhlophe eyehlome ephelele. Wathi nje ehlanganisa amehlo lamadoda impendulo wayibona ibhalwe emehlweni ukuthi wayebhekene lempi uqobo lwayo.

Amadoda la ayengakhangeleki ngitsho lasebusweni bekhanya ngobuso obuntambo ntambo. Ijaha lomlungu labuza ngolimi olukilizayo ukuthi kwakungumbuthano wani ababedibene ngawo esontweni lapha. UMalandu waphendula ngenhlonipho enkulu engumuntu omdala owayelakho lokutsho nje ukuthi babengabuza indlela beyibhekile babengenwe yini pho.

Wabazisa ukuthi kwakungabazalwane ababezothandaza ndawonye wakhalinyelwa ngelithi umuntu wonke kaqonde emzini wakhe yayingekho leyo eyokuthi babehlangene ngelomthandazo babedibene qha ngezepolitiki.

Kambe izidalwa zikaMlimu zazibuye ukuzokhonza lokuhlabelela eNkosini bengazange badibane nje lodaba lwepolitiki wawuvelela ngaphi umhlola wokuthi badibene ngezepolitiki. Ngemva kwemibuzo evutha kangaka kuyini pho okwakubangela njalo kufuqa ulaka olungaka.

Umfanekiso odaleka enqondweni zethu ababalayo ngowokwesaba lokuthuthumela ngomfanekiso wenkafula kufa, langapha sixhumanisa lesihloko sogwalo, Emfuleni wezinyembezi. Kambe singabe sikhangelele ukujuluka kwezinyembezi.

Abantu bakaMlimu babelokhu bezilingana phandle bezibuza ngelithi kanti baxotshelwani baze bazibonela ngelihlo lenyama ijiphi eyayime ngaphansi kwesihlahla lamanye njalo amadoda ayehlomile babona nje ukuthi kwakumele baqonde emizini yabo bengabuzanga                                                       okunengi.

UMalandu ke yena waxwayiswa ngelithi angene ejiphini yemota le eyayimiswe ngaphansi kwesihlahla, waxwayiswa njalo ngelizwi elikhalimayo ukubana kangene emoteni kanye lebhayisikili lakhe wayelitshiyela bani. Wangena ejiphini edliwa yimibuzo efana lomuntu ojunywe liphupho lokufa uMalandu.

Kwaze nje kwathi ngelikade wacabanga iphupho elalimkhathaze ngekuseni ephupha ngendodana yakhe kambe ngabe yikho okwasekusenzeka empilweni yakhe kusukela kuleliyana phupho lendodana yakhe eyadliwa ngumnyama lamagusu amnyama. Pho uqondiswa kuliphi ilizwe pho.

Share This:

Sponsored Links