Ukuhluzwa kwengwalo

01 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Emfuleni Wezinyembezi
olwalotshwa ngu Ezekiel S K Hleza

Ophezulu Stinta

Silokhu siphezu kwesahluko sokuqala lapho esitshiye khona uDingilizwe engena amahlathi etshiya uyise eqhinqa isililo somthandazo, kuhela ithumbu lozeleyo.

Sibona uyise kaDingilizwe esehlisa inyembezi kukanti esintwini kuyaziwa ukuthi ezendoda ziwela esifubeni kodwa yena simbona zisehla okusobala ukuthi wayebhekane lesimo esinzima kakhulu njalo engafisi lokuthi umntanakhe abhekane lobunzima ayebazi yena njengomuntu omdala.

Kusobala ke ukuthi kwakuyizikhathi ezinzima kakhulu izakhamuzi ezazidlula kuso, njengoba sesinanzelela ukuthi uyise kaDingilizwe uhlukumezeka kangaka nje uyaphupha , okusobala ukuthi wayecabanga kakhulu ngengane yakhe lokuthi nje kuyini okwakwenzekile. Sesibona unakaDingilizwe esemvusa laye esesethuswa ngumuntu okhwaza uDingilizwe elele.

Uyaphaphama uyise kaDingilizwe laye kuze kumangalise ukuthi yindaba ephupha emini lokhu libalele. Wehlelwa liphupho elihlukumeza kakhulu lapho ephupha uDingilizwe emfulathela engena igusu kambe leli phupho ngabe lisitshoni kumbe lilokutsho na sekungumbuzo omkhulu okwamagama lowo.

Simbona njalo sekunguye futhi obuya aduduze umkakhe laye owayesesethuswa liphupho leli, uyamduduza ngelithi umhlaba ngumhlaba njalo kulomngcele omkhulu phakathi kwelomhlaba kanye lezwe lamaphupho.

Lokhu ke kugudla elithi ithonsi lenkolelo sihlangana lalo ngokunanzelela izinga amaphupho akhangelwa ngakhona, kuliphupho nje unakaDilingilizwe wayengasoze laye akhathazeke kukanti lomyeni wakhe wayengeke azihluphe ngamazwi enduduzo.

lsahluko lesi siqhubeka laso sinanzelela umuntu wesifazana esingathi ngumama wesintwini. Uvuka ethanyela iguma simbone njalo esekhudumezela umyeni wakhe amanzi okugeza kusenjalo ahle nje alungise lamanzi okugeza. Yisifundo esihle okwamagama lesi esingajayelekanga ikakhulu kwabasakhulayo esithi yiyona ndlela yokuphathwa komuzi kumbe ukuziphatha nje jikelele komuntu wesifazana egumeni engulowo onanzelela amazopha abhekane lawo empilweni.

Kuyasitshengisa njalo ukuthi umuntu wesifazana waziwa ngenhlonipho langesizotha phakathi kweguma, ukuziphatha okulomehluko. Lokho sokuhambe kwaphola emizini emitsha ngenxa yezinga lemfundo, inguquko ezinengi nengi kanye lokuxubana kwamasiko jikelele.

Share This:

Sponsored Links