Ukuhluzwa kwengwalo

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngomdlalo wethu lapho esesikhangela khona indikimba esizithola emdlalweni lo. Kule iviki sizaxoxa ngendikimba yokulondolozwa kwamasiko. Udaba lonke nje jikelele kanye lomnkantsho wendaba wakhelwe phezu kwendikimba yokulondolozwa kwamasiko.

Sivula nje ugwalo lwethu sivulela phezu kombuzo othi, “Owathi uMphunzo yindlalifa ngubani?”

Kuyingxenye yesiko lesintu elihlonitshwa kakhulu esintwini ukuthi indlalifa yomuzi kumele kube yiyo eyabelwa ilifa ngokufaneleyo bese njalo ngokufaneleyo layo ibone ukuthi abafowabo bathola eyabo ingxenye ngokufaneleyo.

Bekungasuye wonke umntwana phakathi kwemuli obesiba yindlalifa phakathi kwemuli, indlalifa bekusiba ngumntwana wokuqala ongumfana emulini. Esikunanzelelayo yikuthi izolo umntwana oyinkazana ubengelalo ilungelo lokuba yindlalifa.

Phezu kwalo umbuzo esihlangana lawo sinanzelela ukuthi yikho lapho njalo okuvuka khona umvutho wendaba.

UMphunzo oza ekhaya elizalibethwe uvuka seyindlalifa egumeni loba nje iqiniso lalisaziwa beliqamele abadala.

Isiko lisiko akukhathalekile ukuthi kuyini okufihlwayo, aliguqulwa ngumumo.

Siyananzelela njalo ukuthi ukulahlwa kwesiko kudala ingxabano egumeni kuphele lokuthula kanye lothando emulini. Yikho nje egwalweni lapha sinanzelela ukuthi ubuhlobo phakathi kukaPhehlani uLuphondo kanye loMphunzo ubuhlobo buyachitheka abantu abalala thumbu linye bavukelane isilo seganga, konke lokhu kudaleka ngenxa yokuthi isiko alihambanga ngendlela, alilandelwanga ngokwesiko lesintu.

Amasiko esintwini lapha ayeqoqa umdeni ndawonye njalo ewakha umdeni ngenhlonipho.

Amasiko esintwini sinanzelela njalo ukuthi ayebekelwe isizatho esimqoka, kwakungayisikho nje ukuthi kubelesiko kungelasizatho esimqoka kanye lenjongo eyisisisekelo sokwakhiwa lokubunjwa kwesiko lelo elithile.

Ekukhangeleni indikimba zethu sinanzelela ukuthi amasiko esintu adlala indima emqoka kakhulu ezimulini kanye laphakathi kwesigaba.

Share This:

Sponsored Links