Ukuhluzwa kwengwalo

30 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ngemva kokuphetha umdlalo wethu oyinsumansumane yendaba sifunde okunengi empilweni.

Umdlalo lo ubuyisibuko esikhanyisa ngempilo okwamagama kulabo abafunda ugwalo lolu ukuze labo bayeqondisa abanye ezimulini kanye labangane babo ukuze impilo iqhubekele phambili iqukethe ukuthula kanye lokusebenzelana ndawonye.

Kuliviki-ke siqala ukuxoxa ngezifundo esizithola emdlalweni  lo, Indlalifa Ngubani. Okokuqala, sifunda ngobubi bemfihlo ngezindaba ezimqoka. Ngesikhathi uNkala esaphila eseselamandla kwakufanele ukuthi abize umfowabo njengesiko lakwabo bahlale phansi amchazele ngohlupho lwakhe kumbe ngodaba lwakhe oluyimfihlo, ngomntwana lo olizalibelethwe lapha ekhaya. Mhlawumbe babengabonisana ngokuqondileyo bekhulumisana labanye abadala ngokuhlela ilifa lakhe. Liqiniso elimqoka elithi zikhona indaba ezingeke zatshelwa uzulu wonke kodwa-ke bakhona abangathenjwa ngendaba ezimqoka lapho kusenzelwa elakusasa njalo lokugcina ubufakazi obungadingeka nxa izinto zezithe zagaya ngomunye umhlathi. Kusobala ukuthi indaba yelifa le ibimqoka empilweni yesiNtu kungasikho nje ukuthi umuntu uyabe vele esekhangelele ukufa kodwa kuyikuhlela impilo ngokufaneleyo.

Kwakungenzeka nje lokuthi ngendlela yokwenqabela ukulwa, ukwenqabela umsindo uNkala ahle abele abantwana bonke ngemfanelo langokubona kwakhe. Lapha futhi kuphuma esinye isifundo, esiveza ububi bokwethemba ingqabutho yomuzi ngelithi yiyo okumele yabele abanye abantwana omunye umntwana nguye osekhangela ngezidingo zabanye abantwana, loba emdala, umbuzo omkhulu uthi uthembeke kangakanani lowo mntwana ukuthi abele abanye abantwana ngenhliziyo eqotho, phezu kwalokho inkaba zabo zivele zibehlukanisa ngokwemvelo. Kuqakathekile ukuthi abazali bonke baphatheke endabeni zokwabiwa kwelifa phakathi kweguma.

Esinye isifundo esimqoka singumbuzo othi kanti abesifazana batshiyelwani ngaphandle endabeni zokwabiwa kwelifa. Owesilisa usebenza lomkakhe ukwakha inotho yonke egumeni, ngoba nje owesifazana vele ungumsizi womkakhe.

Nxa esetshiywa phandle kwendaba ezimqoka lokwenza ezithinta umdeni wakhe kusuka kuphice.

Abesifazana kababe yingxenye yokwabiwa kwenotho phakathi kweguma, labo babelelizwi kulokho abantwana babo okumele bakuthole, bazizwe labo bengabantu egumeni.

Share This:

Sponsored Links