Ukuhluzwa kwengwalo

23 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa Ngubani owalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngezifundo ezimqoka esihlangana lazo emdlalweni wethu. Sinanzelela isifundo esimqoka ikakhulu nxa silubhekisa emakhaya akude lempucuko, ukuthi ikusasa yabantwana kayisekho emandleni abadala.

Abazali kabavumele abantwana baye ezikolo okulilungelo labantwana elimqoka. Lapho kulohlupho ngendleko zokufunda sezikhona inhlanganiso ezikhangela uhlupho olubhekane lokubhadalwa kwezifundo abantwana balakho ukusizakala nxa abazali babo bethe baphumela egcekeni.

Lokhu njalo kuyanceda labantwana abangamantombazana ukubana bangaze bakhangele njalo bathembele kwelokwenda sengathi kube yiso isiqokoqela sempilo. Ilungelo lemfundo lizabanika amandla okuzilwela kanye lokulwela abantwana babo. 

Abesifazana abahlonyiswe ngemfundo ukuze babelamandla okuzimela benelise labo ukuthi balawule kuzigameko ezivukayo phakathi kweguma, benelise njalo ukuxazulula izimpi kanye lokungazwisisani phakathi kwabantwana kanye lomdeni wonke nje jikelele.

Esinye isifundo esimqoka esihlangana laso emdlalweni lo, yikuvikela abantwana bethu ngokufanayo kungakhathalekile ubulili. Amantombazana labafana babanjwe ngokufanayo, khonokho kuyabavikela abantwana njalo kubanika isibindi. 

Lokhu kuyabavikela abantwana abangamantombazana lasemendweni wabo. Sikubona lokhu kuboMaNkala umkaMphunzo ngowesifazana ongela lizwi phakathi kweguma, lalapho ebona izinto zisonakala kenelisi lokuvikela abantwana bakhe, konke lokhu kungenxa yokuthi abantwana besifazana bayabe bengahlonyiswanga ekukhuleni kwabo.

Ngendlela okuliwa ngayo emdlalweni lo kubangwa ilifa, kuyisifundo esikhulu phakathi kwabantwana emulini ukuthi kuhle ukuhlalisana ngokuthula belondoloza igazi labo. 

Akulakuthula phakathi kwemuli nxa abantu bedonselana okwenza kucine kuchitheka igazi bona bengabantu banye, impi esiyibonayo iyisibuko esimqoka ezimulini okusifundisa ukuxazulula kanye lokuvika izimpi ezivikekayo.

Share This:

Sponsored Links