Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

SISAQHUBEKA lodaba lwethu lapho ababili basebehlangene bexoxisana kabanzi ngokusinda kwabo emlonyeni wesilo. Babekhalelana njalo ngabanye abafowabo ababedlule ngesikhathi lesi esasibuhlungu kangaka.

Indlela abaxoxisana ngayo kubaveza mpela bengabantu abasengumdeni sebelobudlelwano bemuli ezalwa muntu munye.

Sinjalo ke isikhathi kanye lezinhlungu ababedlule kuzo ngesikhathi sempi yenkululeko konke nje kwakubasondenza babendawonye bazizwe bemunye njalo bezalwa muntu munye.

Impi yayi lawo amandla okwakha ubuhlobo ibuye njalo ibudilize ibudlithize kungabindaba zalutho.

Kwakusiba yinhlanhla kwabazithola sebephakathi kobudlelwano ngesikhathi lesi sezi nyembezi, kwakudabukisa ngakolunye uhlangothi kulabo ke ababezithola sebechithizwe luhlamvu lwempi.

UKillem ulandisela umfowabo udaba lwakhe laye olwalufutha okwamagama, ukubeka sobala kucace futhi konke lapho adlula khona, yayinzima impi abahlangana layo eRest camp uyilandisa ngelithi ngalelolanga bahlangana lesiduna isilwane ibhunu lalisidla amalahle ngalelo langa, wazibonela ngawakhe amehlo abafowabo besiwa bephela nje phambi kwamehlo beqamelana.

Kulapho ke laye adutshulwa khona ingalo edibana loMzila nje wayelokhu efake isamende kuselatshwa leyo ngalo.

Uyilandisa indaba ehlasimulisa umzimba esithi inhlamvu zazintweza emakhanda akhe laye kazwisisi ukuthi ngalelolanga ngabe wasinda njani, wananzelela nje ukuthi umbhobho wakhe wawusulahlekile engela lwazi lokuthi wawulahlekele ngaphi komango.

Kusobala nje ukuthi ngalelo langa kwakunzima, lapho eselethemba lemibhobho eyayisithe cosololo kulapho ke okwathi engalindele kwathutsha ibhomba lapho laye asila khona wabona nje ngezicucu zensimbi ziwela phezu kwakhe laye wabonga kwabaphansi ukuthi wafinyelelwa nje yizicucu loba enye insimbi yambenga esifubeni lapha kwaba lenxeba elibi okwamagama loba nje lona laselipholile.

Siyananzelela izinga lengozi ababedlula phakathi kwazo bekwenza ngokunikela impilo zabo.

Share This:

Sponsored Links