Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

SIQHUBEKA lodaba lwethu lapho esatshiya khona udaba lweZimbabwe  kuludaba olusegudwini elizweni lamaJelimani. Kwakubanjwa imihlangano ngaphezu kwemihlangano kuzanywa kabanzi ukuthi kukhunyiswane umlotha.

Abeqembu labeNsundu lalizimisele ngamandla wonke ukumela umuntu onsundu aze afike esikhathini sokuthi laye akhululeke ajabule ngoZibuse. 

Lelo-ke kwakuliphupho likaMzila ayelifisa imihla lamalanga. Ngesikhathi behluphana ngaphezulu ngale uMzila laye wayezizwa esiba ngcono ngamandla. Wayesizwa yindoda okwakuthiwa nguCarlos, yindoda nje eyayisizwa ulimi lwesiNgisi okwakusenza baxoxisane bazwanane.

Wayemsiza kakhulu eselizweni lemzini. Wayebhoda laye isibhedlela sonke behamba bexoxisana efunda laye ngokunengi ayengakwazi. Sinanzelela lapha ukuqina kobuhlobo kanye lendikimba yokubambana esiyibona kuleli zinga phakathi kwabantu bemihlobo etshiyeneyo, abangabantu abangazaniyo ngitsho.

Kuyisifundo esikhulu njalo esimqoka emuntwini wonke jikelele ukuthi kuhle abantu baphathane ngothando langokuzwelana kungakhathalekile umhlobo womuntu. Yindlela-ke yokwakha ukuthula kanye lokubambana phakathi kokuhlalisana kwabantu.

Kwathi-ke ngelinye ilanga uMzila wavuka nje esizwa umzimba udangele, engafuni nje lokuvuka umzimba wakhe uvuthiwe. Wayezibalela iphephandaba,  lapho-ke esizwa khona mayelana losuku lokhetho lukaZibuse olwaselubekiwe kweleZimbabwe njalo lolosuku lwaselusondele.

Abantu bonke babekhangelele kulolo suku, impendulo yonsundu kwakumele iphume kulolo suku lukaZibuse.

Share This:

Sponsored Links