Ukuhluzwa kogwalo. . . Umzila kawulandelwa: B D Ndlovu

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

SIQHUBEKA ngodaba lwethu lwempi yenkululeko, lapho esatshiya khona abafana sebenyenyela ukungena phakathi kwemizi ukuze bayethola okuya ethunjini.Ngezikhathi zempi kulapho ababethola khona ukudla, phakathi kwezakhamizi kodwa-ke kwakuqakathekile ukuthi lokho bakwenze ngokukhalipha. Ubuthongo yinto ababengayazi babelala obomvundla.Babuzisisa-ke kubomama ababesiyakukha amanzi ukuthi babecine nini ngokuzwa ngamabhunu esigabeni sakibo.

Baziswa-ke ukuthi babecine ukubabona ngomnyaka ophelileyo bebona nje bezula ngamabhiza abo. Behlukana labesifazana labo bengakafiki kude nje bezwa ngemvokloklo womsindo omkhulu babengazange bakutshaya ndiva lokho, baqhubeka nje ngohambo lwabo lapho abazibona sebebhobokela phezu komuzi omkhulu, lapho-ke besaba kakhulu ukuzithela phakathi kwalowo muzi ngoba imizi enjalo kulapho isitha esidlalela khona.

Sibabona bekhekheleza umuzi lo beqonda komncinyane lapho abafika babuza khona ukuthi umuzi lowo wawungowakobani.

Umfana omncinyane laye simbona etshaywa luvalo aphose awele phansi, akulamuntu owayekhululekile ngesikhathi sempi, ukufa kwakungangenela omdala kudle lomncinyane kungabindabazalutho, okwakuqakathekile yikuthi umuntu azimisele ukukhulumisana lalabo ababedinga uncedo kwakumele umuntu aphendule ngempendulo okuyiyo ababeyifuna.Besalibele kwathula kwabamnyama tshu ngothuli lwenkomo ezaqhamuka ngendlela, ngokuphazima kwelihlo benza lokho ababekufundiswe empini ukuze bagadle kumbe basinde esitheni.

Bananzelela ukuthi abababonanga.Kwakuyizithunywa zenkosi, zazithunywe ukuhamba zibutha inkomo zonke ezazingathelanga, zibe yimfuyo yenkosi.Ngolunye uchuku esilunanzelelayo abantu ababedlula phakathi kwalo, kayisibo bonke ababesenelisa ukuthelela inkomo kumbe izifuyo zonke. Lokho kwasekuphathwa njengecala elikhulu elalidinga ukuthi umuntu ehlukane lemfuyo yakhe ayeyiginqele okweminyaka leminyaka. Izithunywa zenkosi lezi lazo zihamba ziqaphe ngawokhozi, nampo sebenanzelela amajambo ayegcwele phansi babuzisisa ngelikhalimayo.

Umninimuzi laye wayesemadolo nzima esengumhlanga wamanzi echaza ngelithi kwakuzinyawo zabafana bakomakhelwane ababedlule nje beqhuba inkomo. Babezikhethela abazifunayo esibayeni lapha kungabi ndaba zalutho.Siyananzelela ukuthi isikhathi sempi lesi sasidala ingxabano phakathi kwabantu lapha kanye lokungezwanani abantu kumdeni onsundu, kwakungabantu abamnyama ababesasazelwa phezu kwabantu abamnyama njalo, pho-ke babezakhangelana njani bengabantu banye kuthi lezithunywa lazo akukho ezazingakwenza kwakumele zihambe ngendlela yamakhosi azo.

Share This:

Sponsored Links