Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

18 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

uMthunywa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu

NGEVIKI edluleyo sitshiye oMzila bebambe owangaphansi ngabakubona kusenzakala emehlweni abo.

Kusobala ukuthi ngezikhathi ezifana lalezi kwakunzima ukuthemba umuntu njengoba sinanzelela ukuthi umfana lo owayesebomvu gebhu eseligazi lodwa wayengekho msulwa endleleni yakhe loba nje kubantukazana kwakungathi ngumuntu omsulwa.

Ukuba ngowebutho  lakho kwakudinga umuntu olengqondo ezikhaliphileyo, umuntu owayesenelisa ukuhlola ingqondo kanye lesimo somuntu, ngoba kungenjalo isitha sasingangena sifohloze kungekho lomuntu oyedwa onanzeleleyo, bazithole nje sebechithekile.

UMzila wayesezidla izibindi ezibuza eziphendula yedwa ukuthi pho yena-ke wayezakuba ngokabani lapho kwakungathiwa labo behle bame ngezinyawo phansi, yena-ke wayezakuma ngaziphi inyawo, kwakuzahle kubesobala nje kwabebutho ukuthi kwakukhona nje okwakutshaya amanzi lapha kuye.

Loba kwakunjalo imibuzo iquma emakhanda uSimilo wayelokhu ebambe uvalo kazange ngitsho ethuke njalo wayelokhu ebaduduza ngelithi bangaze bethuka.

Lalilokhu likhwaza isotsha lenxeba ebusweni lisidla amalahle lezwakala likhwaza ngelithi bonke ababelubhekise kweleBotswana kwakungaba kuhle bahle baziveze, baphumele egcekeni kungenjalo indoda yayizathwala amathumbu ngezandla.

Amazwi la wayewakhuluma evela ngaphakathi kwenhliziyo yakhe njalo labantu basebenanzelele ukuthi wayengabuyeli muva, umumo wawusumubi okwangempela, wayesethuka ngenkalakatha zenhlamba abantu sebeze bemangele.

Umumo owawusukhona wawusunzima okwamagama, izalukazi lamaxhegu eNkosi ayeseqhaqhazela engasakwazi lokuthi abambe ngaphi atshiye kuphi, izalukazi sezizama lokuqamula intebe ezazibotshelwe enkalweni ngemva kwenguhanguha lokuthi owayezatholakala elentebe ekhalweni wayezayiginyiswa.

Siyananzelela ngalokhu ukuthi kwakuyisikhathi senkolelo leso abantu bekholelwa laloba yikuphi ababecabangela ukuthi kwakungabasiza.Izingane lazo zase zihlaba umkhosi zingathuli sekungathi kusesibhedlela kanti lazo zazethuswe yila mabhubesi ayesidla amalahle.

Lafika elabo ithuba kungaziwa kwakuzazala nkomoni ngalelo langa. USimilo waba nguye ophumayo ngokuya phendulana lesotsha lelo elalibabiza phansi emoteni.

USimilo ebona amasotsha ehubela emoteni wahle wavula isivalo waphuma bamangala bebona ubulwane bonke butshabalala ebusweni besotsha, ilizwi laguquka labaphansi lezwakala selibingelela okomuntu owaziwayo.

Share This:

Sponsored Links