Ukuhluzwa kogwalo

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Imibhalo engalotshwanga Silo Ophezulu Stinta

SIQHUBEKA njalo ngezibongo zaMakhosi, lapho okuthe ngeviki edluleyo saxoxa ngokubongwa kwamakhosi. Sananzelela njalo ukuthi kuzo izibongo lezi sifunda okunengi ngawo amakhosi abephila kwelayizolo.

Silandela izibongo lezi kabanzi siyananzelela ukuthi abanye babebongwa yizihlobo zabo ngenxa yobuhle ababenzileyo lapho labo bethe benza okubukekayo.

Inkosi yesizwe layo-ke yayibongelwa ubunjalo bayo okungaba yikulunga, ulunya, ulaka kumbe ubuqhawe bayo lobugwala futhi ngokufanayo.

Kesikhangele isicaphuno esilandelayo
Wena owazonda kuthunjwa.
Wala khonu fuywa yizizwe
Ithuna lakho ngangelizwe
Lizakwaziwa ngabaphambili kuphela, watshon phi Mzaca omnyama
Otshaywa izinkomo lamadoda.

Yizibongo zenkosi uLobengula lezi, kuzo siyananzelela ubuqhawe bomuntu ongazange athande ukuba ngulowo oqontshiweyo, wayengathandi lakancane ukuthi isandla sesitha simfinyelele ngitsho nje lakancane, igama lokuqontshwa wayengafisi ngitsho nje lakancane ukuthi lifinyelele phezu kwenyama yakhe.

Kulapho esinanzelela khona lapho eyayisilwa khona yayitshaya iqothule ngempela. Siyananzelela njalo ukuthi ithuna lakhe lalingaziwa muntu, umuntukazana wayengeke abelazi ithuna leqhawe, wayeyindoda eyesatshwayo, hatshi indojelana nje, ithuna lamaqhawe lalingabonwa ngumuntukazana wonke nje kungakho nje uLobengula lo wayengaziwa lokuthi wangena kuliphi iliba, wanyamalala wayangaphi, wayengumuntu owayengafisi nje lokuthi kwazakale ukuthi wayengaphi kungakhathalekile ukuthi wayesedlule emhlabeni.

Share This:

Sponsored Links