Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

02 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

uMthunywa

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu

Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau

Imbongi nguN S Sigogo

Isihloko senkondlo – Lam’angisakufuni

Kule inkondlo imbongi isivezela umuntu obephakathi kothando ethandana lesithandwa sakhe kodwa lolo thando soludedile, alusekho. Imbongi ikubeka ngamazwi athi: “Seziye ngokubola lezontambo/Ebeziphethe olweth’uthando.” Belubotshiwe loluthando obeluphakathi kwalabo abathandayo luqinile ngempela kulokwethambana kodwa nxa intambo ebibophile ingabola kuqamuka yonke into.

Kukhona osekungene phakathi kwalabo okade bethandana lwancipha lolo thando. Imbongi ithi kayisekho imiqhele ebibophe olwabo uthando kodwa ibuze umbuzo ongadingimpendulo ithi: “Angathini umuntu na?” Ngeqiniso akukho umuntu into angayitsho uma uthando obelukhona seluphelile. Ngamanye amazwi iyavuma imbongi ukuthi ngeqiniso luphelile uthando ebilalo ngesithandwa sayo.

Iyaqhubeka imbongi ifanisa uthando lamaluba esigodi wona ahlala emahle ngoba elapho okulamanzi khona. Ngokufanayo imbongi ithi uthando kaluphoxi nxa lukhona. Kodwa lanxa kunjalo imbongi isebenzisa isaga isitshela ukuthi isitsha esihle kasidleli isitshela ukuthi ulutho oluhle kaluhlali isikhathi eside ngoba kuthi abantu besaluthakazelela luphange lwedlule. Ngokunjalo-ke lothando lwabo bathe besaphakathi kwalo lwaphela.

Kalusekho uthando ngoba uthi lendebe kasaphathi, akuselakwangana kwezithandani lapha. Nxa kungasela kwangana ukuphanda indebe kusobala ukuthi ngempela kalusekho uthando. Igama lentombi yalo ibesethandweni kodwa oseluphelile kuthiwa nguNontombi. Iyabetha ngema imbongi ithi: “Nontomb’ulokukhuluma.” Kayisamthandi imbongi uNontombi ngoba ithi idonsela umoya wayo emaweni. Emaweni yindawo ongeze wama kuhle khona okutsho ukuthi uNontombi lo uyidonsela engozini imbongi.

Isivezela ukuthi isithandwa sayo lesi sayikhonzisa idlozi lengxenye okutsho ukuthi wakhohlwa abakwabo wakhonza abakontombi yayo kanti ngesikhatshana nje izamfulathela, izamtshiya isale isimilwa ngumona. Kunjalo phela umuntu nxa esaliwe ngulowo abemthanda umulwa ngumoya omubi azonde okwamagama. Kunjalo lakumbongi isithandwa sayo sesiyifulathele yaba lomona yafisa okubi. Isikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu imbongi itshela isithandwa sayo okukhanya sesiyitshelile ukuthi asisayifuni layo isigcizelela itshela isithandwa sayo ukuthi layo kayisasifuni.

“Ngisakufuni, lami’angisakufuni”. Kayisasifuni isithandwa sayo nje ngoba silima singavuni. Nxa imbongi isithi isithandwa sayo silima singavuni utsho ngoba kasihlali ethandweni siphanga sidlule siyedinga abanye. Iyagcizelela imbongi isitshela isithandwa sayo ukuthi layo kayisasifuni nje ngoba izwile. Isebenzisa isitsho esithi: “Ukuwa kweny’indlu/Kuvus’enye njalo.” Ngalesi sitsho imbongi iveza ukuthi izwile ukuthi isithandwa sayo siyifulathela ngoba sesibone ngengxenye sesithandana lomunye njalo.

Isizinikela kulokho osekwenzakele imbongi ukuthi yodwa nje isizozihambela iyezitshonela emangweni. Isitshela obala isithandwa sayo ukuthi kasiphume emoyeni wayo, kasithuthe ngoba layo kayisasifuni isithandwa sayo.

Share This:

Sponsored Links