Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

uMthunywa

Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu

Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguN S Sigogo
Isihloko senkondlo – Uthi sithini kuwe?

Imbongi iqala inkondlo yayo ngombuzo okungathi iwuqondise komunye umuntu. Ngubani lowo muntu obuzwa yimbongi lo umbuzo? Nxa kungesumuntu silakho ukuthi leyonto yenziwe samuntu hatshi ukuthi sithi ngumbuzo ongadingimpendulo. Nxa sihlolisisa kuhle sithola ukuthi inkondlo le imayelana lokufa. Imbongi iwuqondise kukufa umbuzo lo othi: “Uthi sithini kuwe?”

Sekukhathazile emhlabeni lokhu kufa osekudida abantu yikho nje imbongi njengomlomo wabantu isizinikele ukuthi ikubuze lokhu kufa ukuthi manje bathini abantu kulokhu kufa. Ekuqaleni imbongi ichaza isimo sakho ukufa lokhu ithi, “Sil’esimaphikophiko!” Lapha isebenzisa isingakethiso ichaza ukufa ithi yisilo esimaphikophiko. Kayitshongo ukuthi ukufa lokhu kunjengesilo kodwa ihle yathi yisilo thina sikwazi ukuthi isilo yinyamazana hatshi ukufa.

Nxa imbongi ifanisa lokhu kufa lesilo isipha umfanekiso wesilo isilwane sona esidla sifohloze siqhobe amathambo alokho esikudlayo kuphele du. Kodwa umfanekiso wesilo esimaphikophiko usitshengisa inyoni enkulu ephaphela phezulu okungaba yingqungqulu yona elolaka esizwa ukuthi kayifuni losiba lwayo luwele phansi ihle iluvuthuze luphezulu lungabonakali lalapha oluwele khona. Njengenyoni-ke ukufa lokho lakho kulakho ukugcwala indawo yonke kubaqeda abantu. Asiqhubekeni kwelizayo

Asilandeleni zonke izixwayiso zokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.

Share This:

Sponsored Links