Ukuhlaziya inkondlo

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

P Mpofu
Isihloko senkondlo — HE-E-E . . . Mntanami

LAPHA sihlangana lobaba okhala ngengane yakhe okuthiwa nguSibongile owayeyikhulise kuhle kodwa ngesikhatshana yayisiguqukile isilihlongandlebe.

Yayingasalaleli umthetho wangekhaya isixhwalile, isihamba leganga. Omunye uthi inkondlo le igcizelela isaga esithi, “ukuzala yikubola amathambo.”

Lesi saga sikhulunywa ngumzali osedangele ngempilo esiphilwa ngumntanakhe yena owazalwa waphathwa kuhle wafundiswa umthetho kodwa usedanise abazali ngokuba ngumhlubuki weqa imithetho yabazali waba yisigangi.

Sekungathi uyayihlekela ingane yakhe le eyinkazana lubaba kanti uyihleka usulu ngokwenza kwayo ububi. Izalwa lingane okuthiwa nguSibongile uyise wathaba waze wathi ubongile.

Wamondla lumntwana ethi uqedile. Ebona isiphiwo esinjalo kubaba uthi wamupha ibizo, ngamupha ngathi nguSibongile.

Wayebonga umzali ngoba zonke izinto zikhanya zizinhle ngomntanakhe lo.

Kukuhle kunjalo kodwa akuhlalanga kunjalo ngoba umzali usengodanileyo. Uthi usemangele kuveza ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ngalingane.

Uyise walingane usemangele yikho ebuza umbuzo ongadingimpendulo ethi, “Yin le lamhlanje?” Uyaphambili lumzali ukuthi kuzwakali ilizwi elikhulu, (umkhosi) ozwakale isigodi sonke sakibo ukuthi kufike isikhwicamfundo, lowo odle waqeda izingwalo.

Lowo mfo kuthiwa uphethe ilambi, isibane esikhanyisela uZulu. Lokhu imbongi ikufaka ngmazwi acatshileyo okungathi kufike inyanga enkulu esigabeni.” Ukuba kufik’ imvu yomhlahl’ enduneni:”

Kungathi lumfo ufike esigabeni ukuthi azekwelapha uZulu.

Kanti kuyavela ukuthi lo umuntu uphethe ilambi lokukhanyisela uZulu emkhipha emnyameni wokungafundi. Ilambi leli kuthiwa ngelokuklakazela uZulu.

Ukuklakazela uZulu, yikuvula abantu labo amehlo ngokubapha inhlakanipho yemfundo. Lujaha, kumbe umfo lo wenza izifundo zakhe kweleMtali.

Kuyavela ukuthi lo ujaha wenza izifundo zakhe ekolitshini lokuqeqetsha ababalisi ekolitshini leMtali.

Lubaba okhala ngengane yakhe esithe yaxhwala uthi ngamanga kuphela lokho okukhulunywa ngalesi sikhwicamfundo.

Uthi lumuntu yisagila esiyogila imikhuba, iganyana elembethe esemvu, izimvu zami ziphelile.

Lumuntu kalunganga ngoba kuthiwa uzaqala ukwenza izinto ezingalunganga.

Ufaniswa leganyana eliphanga izifuyo kodwa yena uza eliganyana elizembese esemvu.

Uza engathi ngumuntu olungileyo ozefundisa abantwana kanti uxhwalile usezaqomisa athathe ingane zabantu.

Ubaba lo nxa eqaphelisisa uthola ukuthi kaselabantwana, sebethethwe liganyana leli eliyisikhwicamfundo.

Iganyana leli lemuka labantwana balo ubaba.

Uzwa ubuhlungu ubaba lo ukhumbuza umntanakhe uSibongile ukuthi wamfundisa kodwa yena wathi ukhulile ufuna inkululeko.

Esetsho njalo uSibongile uyise uthi wamkhulula. Esekhululwe uSibongile wahle wasuka waya elizweni elikude.

Isimanga yikuthi usegugudekile uSibongile. Usenje ngoba usezitshaphazile yikho uyise esithi kuye, “Suka bo!”

Share This:

Sponsored Links