UHLELO: Ukwakhiwa kwezivumelwano

09 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
UHLELO: Ukwakhiwa kwezivumelwano

uMthunywa

BUYELA emuva ukhangele esikuchasise kuviki edluleyo ukuze welise ukulandela lokhu okwalamuhla. 2. Nanku okwenzakalayo kulokho esixoxe ngakho ngeviki ephelileyo: (a) Nxa isivumelwano senhloko singu –u siguquka sibe ngu-w-. (b) U –(i) uguquka abe ngu-y. (c) U –a –akaguquki.

3. Nxa isivumelwano senhloko silongwaqa uyasuka unkamisa olandela ungwaqa indawo yakhe ithathwe yisakhi sobumnini u a kodwa lokhu alwenzeki kusigaba 11 lo 15.

4. Ezigabeni 11 lo 15 unkamisa wesivumelwano senhloko uphenduka abe ngusingankamisa u – w, besesijobelela isakhi sobumnini –a. izibonelo isigaba 11 isivumelwano senhloko ngu – lu- U – u olandela ungwaqa l- uguquka abe ngusingankamisa u –w. Kusigaba 15 isivumelwano senhloko ngu – ku-. Unkamisa u olandela ungwaqa –k uguquka abengusingankamisa -w-.

5. Kwesinye isikhathi singasebenzisa isakhi sobumnini u- ka kanje: Kusigaba 2 isivumelwano senhloko ngu ba- sisihlanganise lesakhi sobumnini u –ka Sithole isivumelwano sobumnini u- baka-.

Kusigaba 8 isivumelwano senhloko ngu zi- sisihlanganisa lesakhi sobumnini ka- Sithole isivumelwano sobumnini u – zika-.
Iziqu zobumnini – Izivumelwano zobumnini zingasetshenziswa leziqu ezilandelayo:

1. Eziqwini ezivela emabizweni – Inkabi yomlimisi ithengwe ngemali enhle. (ya + umlimisi) a + u > o. Unkamisa wesakhi sobumnini ulumbana lonkamisa osekuqaleni kwebizo.

2. Eziqwini zobumnini kanje: Abantwana bakhe balembeko. (ba- + -khe)

3. Ezabizwaneni ezithile: Isisu salo (sa- + lo) sincane.

Share This:

Sponsored Links