kuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

24 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
kuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

SATSHIYA uMzila esehlangane lesithandwa sakhe esinguSethekele. Bayaqhubeka ngengxoxo zabo labo bebonisana ngelithi umuntu wonke wayekhangelele ngenhliziyo epheleleyo ekukhululekeni kwabo kakho loyedwa owayezimisele ukuphila impilo yoncindezelo ngaphansi kombuso woncindezelo njalo.

Indaba eyayibaduduza laba bobabili  yikuthi udokotela wayesehlole unyawo wathembisa ukuthi wayesengaphuma esibhedlela loba yisiphi isikhathi. Kwasekusobala ukuthi wayesesilile ngempela.

Kwathi nje ngenye imini udokotela ephuma lendaba ezimnandi kwangena uSethekele laye wangena ebobotheka kusobala ukuthi wayelendaba ezimnandi. Udaba ababelulindele bonke ngamehlo abomvu lwaseluze lwaphumulela.

Umuntu wonke wayesehluleka ukuzibamba ngodaba lolu, ilizwe leZimbabwe laselikhululekile, uMzilakawulandelwa wayengawakholwa amazwi la loba nje kwakuzindaba ezihlabusayo okwamagama.

Kambe kungabe kwakuliqiniso, sekukhunjulwa lezikhathi ezinzima abadlula kizo, ubuhlungu abadlula kibo, belala emahlathini, bekhuthwa yizilo zeganga, belala ngendlala kambe ngabe kwakubafanele na ukuthola inkululeko enjenga leyo? 

Bavula umsakazwana omncinyane ukuze bazizwele ngokucacileyo indaba le eyayibenza amaphaphu abo adlale lesifuba. Zafundwa lezi ndaba ilizwe lonke, zamemetheka zafika kuzo zonke izigodi, abantu bajabula kuzigaba ezitshiyeneyo.

Share This:

Sponsored Links