Izaga

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Izaga

uMthunywa

Ugwalo ludindwe yiMambo press le Literature bureau

Izaga lengcazelo zazo

Izaga ziyalunonisa ulimi. Umuntu olobayo angahamba ephosela izaga lapha lalaphaya enkulumeni yakhe kwenza lokho akulobileyo kunambitheke kobalayo kumbe ngithi kofundayo.

Lamhlanje ake sikhangeleni ezinye izaga lezingcazelo zazo. Ababuyisi baphambili: Kutsho ukuthi into embi yimbi ngoba ungabalekela ukulaywa uzafika ulaywe ngokufanayo lapho oya khona ngoba kuyabe kuvele kukubi.

Kuyenzeka ukuthi umuntu nxa elaywa abone kungani abamlayayo bayamphoxa, ikakhulu umntwana othi nxa esekwenye indawo into leya imhluphe aze akhumbule lokho ayekutshelwa ekhaya.

Abake babonana bayophinda babonane: Ekuvalelisaneni abantu babakhumbuzane ngesifiso sokuphinda bahlangane, bahlalisane njengakuqala ukuze kuthi lokho ababekholisa ngakho bakwenze bengakehlukaniswa yikufa.

Abantu kabalamcoli/Umlungisi ngumoni: Abantu babasole lanxa besenzelwa okuhle, ngomona wokuthi usuzakuzazisa ngezenzo zakho ezinhle ezedlula ezabo. Ngaleyondlela kuya kuze kuvele umoya wobuthakathi. Abapheki abanengi bayabona ububende: Kutshiwo nxa kuhlafunwa indaba, abantu bangakhuluma kanyekanye kayize yaphetha kuhle.

Ukusetshenzwa kwento ephumelelayo kufuna umkhokheli abemunye ngoba lowo angathi ngiyazi lalowo ethi yimi ngyz kuyonakala.

Agelezela lapha okwehle khona: Kulula ukwethesa icala komeyisayo. Kuvamile njalo ukuthi nxa umuntu ephiwe umsebenzi abe ekhekheleza lapha okunzima khona, kodwa agegelele lapha okulula khona.

Akamuhle nje litshatshazi: Lapha kulinganiswa ubuhle bentombi. Umntwana onjalo uyabe emuhle kakhulu okokuthi uluthi lwakhe alusoleki ndawo njalo elebala elikhanyayo. Akubuyelwa emuva kungemgigo/kungemkhondo: Into nxa isiyonakele yonakele, ukuzikhala kwakho akusakusizi ngalutho ngoba ithuba lokuyilungsa seledlule.

Akubuyelwa ngangxanye njengamanzi: Nxa kukhulunywa indaba abantu abaze bavumelana bonke, kuze kuthi ngokuphuma kobufakazi obuqondileyo abantu balibone iqiniso loba kuyakusale abanye belokhu bengavumelani labanengi.

Akubizwa ozwayo: Nxa kulento eyenzakalayo emehlweni lendlebeni zabantu akudingeki ukuthi utshele okhangeleyo loba ozizwelayo, loba abantu ubona bephathekile ngomsebenzi onzima.

Akugeza lingelasiyinga: Loba kuyini okuhle, kukhona lapha okusoleka khona. Kuyafanana lentombi enhle iyayibe livila kumbe iloye kwenye isikhathi. Lejaheni kunjalo. Akahlalwa mpukane: Kutshiwo umuntu ozithandayo, ozicolayo, ohlala encwaba.

Ngakho-ke impukane ziyambalekela umuntu onjalo. Akukhanda lingela mehlo. Umuntu wonke ulolwazi oluthile lanxa wena ungaze umbone ubuwula. Laye kukhona angakwazi mhlawumbe wena ongeze wakubona.

Share This:

Sponsored Links