Isikithi Ugwalo ludindwe yicollege press publishers: Ugwalo lulotshwe nguJ Sibanda lo P Moyo

23 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Isikithi Ugwalo ludindwe yicollege  press publishers: Ugwalo lulotshwe nguJ Sibanda lo P Moyo

uMthunywa

Lamhlanje ake sifunde ngezaga ezithile. Phela zinengi izaga angeke sithi ngosuku olulodwa sesiziqedile zonke. Kule saga esithi, “imbuzi yomyang’ ikhal’ilandela’ikhanka.” Isaga sinye abanye bathi:
“ubabhemi womnyanga ukhala esiya empisini.” Nxa silandela lesi saga imbuzi yiyo inyamazana yalesi saga.

Umdabuko waso: Ikhanka nxa lizingela liyakhala. Kuthiwa likhala njengezinyane lembuzi. Ikhona enye imbuzi esuka izalele egangeni icine isilahlekelwe lizinyane layo. Nxa isidinga izinyane layo ilakho ukulanda ikhanka lapho elikhala khona icabanga ukuthi lizinyane layo. Ingalithola lelo khanka ihle ibe yinyama yekhanka. Abantu bakunanzelela lokho babona lokuthi umuntu olembuzi eyodwa nguye ovamise ukuthi abuye avelelwe yilowo mnyama wokudlelwa imbuzi likhanka basebebumba isaga.

Sisetshenziswa nxa kutheni lesi saga? Sisetshenziswa ngumuntu okhalayo ngokulahlekelwa yimpahla yakhe ebe ivele iyiyo yodwa alayo. Nansi ingcazelo yaso lesi isaga; “Inotho yomuntu ovele ezidubekela itshabalala kalula nje.” Lendlela echazwe lapha yiyo okumele siyilandele nxa sifunda izaga ukuze senelise ukuziqedisisa kahle ukuze lanxa zibuzwa emhlolisweni senelise ukuphumelela. Akuphelelanga ukuthi siphongukwazi ukuthi sitshoni kuphela singazi lomdabuko wazo.

Izingwalo

Ye, kunjalo emhlolisweni awulakho ukulandisa konke lokhu ngenxa yesikhathi esifitshane, kodwa nxa sisafunda singakalobi imihloliso asichwayisiseni konke lokhu. Indlov’iwel’abasondezeli/Indlov’iwel’abasondeli. Indlovu yiyo inyamazana yalesi saga. Umdabuko waso: Indlovu inkulu. Nxa ingabe isiwa ilimaza izinto ezinengi ezingabe ziseduze lalapho ewele khona.

Nxa izingelwa iyagwazwa kumbe idutshulwe ibisisiwa. Ekuweni kwayo iba yingozi emuntwini ongabe eseduze kakhulu layo ngoba iyabe ingamwela. Umuntu okhatshana laleyo ndlovu akangeni kakhulu engozini yokuwa kwendlovu. Lesi saga sisetshenziswa nxa kulimukiswa abantu abathanda ukuzisondeza kakhulu ebantwini abakhulu ukuthi bazalinyazwa yizenzo zezikhulu, izikhulu zesulela amanyala azo kubo.

Ingcazelo yaso: Qaphela indlela ozisondeza ngayo ebantwini abayizikhulu ngoba amanyala abo angacina esehlawulelwa nguwe.

Indlov’iwile izizwe zonke zizaphephela. Indlovu yiyo inyamazana yalesi saga. Nanku umdabuko waso. Inyama yendlovu iyadliwa. Abanye kabakuzwisisi lokhu. Asebeke bayidla bathi iyahlabusa okumangalisayo. Nxa kukhulunywa ngokuwa kwendlovu kutshiwo ukufa kwayo. (Qaphela ukuthi kuminyaka ethile edluleyo bakhona lapha kwelakithi ababethi mhla beholile emsebenzini bathi indlovu iwile. Labo babesitsho lokhu bethi mhlalokho imali abalayo inengi.

Lapha efa khona banengi abantu abadla basuthe ngoba inkulu, inyama yayo yenela abantu abanengi. Sizaqala lapha mhla siya phinda izaga njalo.

Share This:

Sponsored Links