ISIKHATHI SOKUHLELA

26 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
ISIKHATHI SOKUHLELA

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi. Ngithemba konke kuhamba kahle lapho elikhona. Abanye benu selitholile impumela zemihloliso yenu yezifundo zebanga eliphezulu. Abanye njalo lokhe limelele impumela zenu ezizabuya kungekudala. Kambe kini eselitholile lizamukele njani impumela zenu? Ngithemba akula abasuke bacabanga ukuzithatha umphefumulo ngenxa yokuthola impumela akade bengazikhangelelanga. Lanxa kungasahambanga kuhle kumpumela impilo kumele iqhubeke bafundi. Lamuhla ke sizakhangela indlela okukhangelelwe ukuba liziphathe ngayo ngemva kokuthola impumela zebanga eliphezulu.

Ake sikhangele izinkulumo ezingaphansi;

(a) Ubhale imihloliso yesine kubanga eliphezulu emfundweni ephezulu. Ubukhangelele ukuthi uzaphumelela udlule uye kubanga lesihlanu emfundweni ephezulu. Akusabanga njalo ke ngoba usuke wathola imiklomelo ephansi engavumiyo ukuthi udlulele phambili. Kuyini ongakwenza ke ukuthi impilo ihambe?

IMPENDULO

Okumele ukwenze kusobala nje mfundi. Hlala phansi labazali bakho ucele ukubuyela emuva uyezama ukusebenza nzima njalo ukuze uphume lempumela ezingcono. Lokhu kungakwenza uzikhuphe kuhlazo lokungenzi kuhle njalo uzibone nje usukwelinye ibanga lempilo eliphezulu. Okunye njalo ongakwenza yikuthi udinge okuvuma yonaleyo impumela olayo impilo iqhubekele phambili.

(b) Ubhalile imihloliso yebanga lesithupha emfundweni ephezulu. Bakhona abangane bakho akade lisebenza nzima lincedisana. Abangane bakho laba basuke baphumelela wena kawusaphumelelanga. Iqhubeke njani impilo labangane bakho laba? Sekufanele ubacatshele? Ungakhulumi labo? Nxa uhlangana labo ubaleke?

IMPENDULO

Nxa usuvelelwe ngumumo onje kumele uzehlise njalo ungabi lamahloni ukuthi awenzanga kuhle. Ungehlukani labo abangane bakho kodwa ubasebenzise ukuthi bakwenze ubengcono njalo uphumelele. Abangane bakho laba sebengakuncedisa ukuthi ubengcono lawe. Ungabi lomona wehlukane labo ngoba bona bephumelele.

(c) Ubhale imihloliso yokuphela komnyaka kubanga eliphezulu. Uphumelele kakhulu kodwa awukwazi ukuthi wenzeni ngempumela yakho. Kuyini ongakwenza ukuthola usizo?

IMPENDULO

Ongakwenza yikuthi uthole izixwayiso kulabo abaphumelela kudala. Ungadinga futhi usizo kubabalisi akade bekufundisa.

(d) Ubhalile imihloliso yebanga lesine kodwa awusatholanga inombolo. Ubukhangelele ukuthi wenze izifundo ezifuna inombolo. Kuyini okumele ukwenze?

IMPENDULO

Okumele ukwenze yikuthi ubuyelele lezo nombolo isikhathi sisesekhona. Akumelanga uzibone angathi ususele emuva kakhulu kungekudala uzabe usubatholile abanye njalo uzakwenza ngcono empilweni. Okukhulu yikubekezela.

Kunengi – ke okungavela ngemva kokuba impumela seziphumile. Okuqakathekileyo yikuthi simelane loba lani okusiveleleyo. Ukungaphumeleli akusikho kuphela kwempilo. Asihlanganeni ngeviki ezayo bafundi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds