Isichasiso siyaqhutshwa

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Ubumnini

Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokuhlela iziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo. Njengokuthembisa kwami isifundo sethu saleliviki siqala khonapho.

Funda imitsho elandelayo: Ugqoke isicathulo sakhe umfana (umfana). Umbala waso umhlophe. Umdlwane wayo (inja) ukhuluphele.  

Qaphela iziqu zobumnini zoqobo zithathelwa eziqwini zezabizwana zoqobo. Ngakho-ke kutsho ukuthi zakhiwa ngendlela efana leyezabizwana.

Umfanekiso uthethwe ku Shutterstock

Izibonelo: Umthwalo (wa + u- + o) uyasinda. Isitsha (sa +si- + o) sifile. Kwesinye isikhathi ubumnini boqobo kuthiwa bubizwa ngokuthi yibumnini besabizwana njengoba esebenzisa izakhi zesabizwana soqobo. Nanzi iziqu zobumnini obukhanyisayo: Ubumnini obukhanyisayo bakhiwa ngokuqalisa ngesivumelwano sobumnini kwezinye incezu zenkulumo. Isibonelo: Umbala wa + ingubo umhlophe. Umbala wengubo umhlophe.

Isitsha sa+ umfana sidliwe ngumuhlwa. = Isitsha somfana sidliwe ngumuhlwa. Izembatho za + zamanje zinhle njalonjalo. =Izembatho zamanje zinhle.

Ubumnini besibaluli: Ubumnini besibaluli bakhiwa ngokuqalisa ngesivumelwano sesibaluli ecezwini oluyibumnini. Izibonelo: Isivumelwano sesibaluli e- sihlangana lobumnini zakhe sithole ubumnini wesibaluli ezakhe. (e + zakhe = ezakhe). O + bami sithole obami njalonjalo. (o + bami = obami).

Share This:

Sponsored Links