Isichasiso siyaqhutshwa

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Labo abalandela la amakhasi bazakhumbula ukuthi kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngombuzo othi, “mthetho bani ongawakha maqondana lokwakhiwa kwezivumelwano zobumnini? Khumbula okwenzakalayo uma kulandelana onkamisa.

Kusigaba 1 isivumelwano senhloko u- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini wa-.

Okwenzakala lapha yikuthi unkamisa u- oyisivumelwano sobumnini uguquka abe ngusingankamisa w- ahlangane lesakhi sesichasiso –a kutholakale isivumelwano sobumnini wa-.

Kusigaba 2 isivumelwano senhloko ba- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini ba-.

Okwenzakala lapha yikuthi (ba + a) unkamisa a wesivumelwano senhloko ulumbana lonkamisa a- oyisakhi sesichasiso kudleke u-a.

Lapha akulanguqulelo ebakhona ngoba ukulumbana kwabonkamisa kudala u-a.

Iziqu zobumnini: Iziqu zobumnini zingehlukaniswa izingxenye ezintathu. Iziqu zobumnini, ubumnini obukhanyisayo lowesichasiso.

Iziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo ngezigaba zazo: Kusigaba Okhulumayo iziqu zobumnini –mi; -thi. Kusigaba Okhulunyiswayo: -kho; -inu. Isigaba Okhuluma ngaye lapho esiqala khona kusigaba 1 –kho; 2-bo; 3 –wo; -4 –yo; 5 –lo; 6 – wo; 7 –so, 8 –zo; 9 –yo; 10 – zo; 11 –lo; 14 –bo; 15-ko/kho.

Sizaqala lapha kusikhathi esizayo.

Share This:

Sponsored Links