Isichasiso siyaqhutshwa

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa uhlelo

uMthunywa

Labo abalandela la amakhasi bazakhumbula ukuthi kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngombuzo othi, “mthetho bani ongawakha maqondana lokwakhiwa kwezivumelwano zobumnini? Khumbula okwenzakalayo uma kulandelana onkamisa.

Kusigaba 1 isivumelwano senhloko u- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini wa-.

Okwenzakala lapha yikuthi unkamisa u- oyisivumelwano sobumnini uguquka abe ngusingankamisa w- ahlangane lesakhi sesichasiso –a kutholakale isivumelwano sobumnini wa-.

Kusigaba 2 isivumelwano senhloko ba- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini ba-.

Okwenzakala lapha yikuthi (ba + a) unkamisa a wesivumelwano senhloko ulumbana lonkamisa a- oyisakhi sesichasiso kudleke u-a.

Lapha akulanguqulelo ebakhona ngoba ukulumbana kwabonkamisa kudala u-a.

Iziqu zobumnini: Iziqu zobumnini zingehlukaniswa izingxenye ezintathu. Iziqu zobumnini, ubumnini obukhanyisayo lowesichasiso.

Iziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo ngezigaba zazo: Kusigaba Okhulumayo iziqu zobumnini –mi; -thi. Kusigaba Okhulunyiswayo: -kho; -inu. Isigaba Okhuluma ngaye lapho esiqala khona kusigaba 1 –kho; 2-bo; 3 –wo; -4 –yo; 5 –lo; 6 – wo; 7 –so, 8 –zo; 9 –yo; 10 – zo; 11 –lo; 14 –bo; 15-ko/kho.

Sizaqala lapha kusikhathi esizayo.

Share This:

Sponsored Links