ISIBANJALO SIYAQHUTSHWA

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
ISIBANJALO SIYAQHUTSHWA

uMthunywa

LAMHLANJE siqhubeka ngesifundo sethu ngesibanjalo esisiqale kuviki ephelileyo. Sizahlolisisa ngokwakhiwa kwezibanjalo ezakhiwe emabizweni.

Ake sikhangele la amabizo lezibanjalo ezakhiwa kuwo: Isigaba 1. Ibizo umuntu, isibanjalo: ngumuntu. Isigaba 2.

Ibizo abantu, isibanjalo ngabantu. Isigaba 1 (a)umama – ngumama, umalume – ngumalume 2(a) omalume – ngomalume

Isigaba 3. Ibizo – umuzi, isibanjalo – ngumuzi. Isigaba 4. Imizi – yimizi Isigaba 5. Ibizo – ilitshe, Isibanjalo – yilitshe kumbe lilitshe. Isigaba 7. Ibizo – isihlahla, yisihlahla. Isigaba 8. Izifo – yizifo. Isigaba 9. Ibizo – inja, isibanjalo – yinja. Isigaba 11. Ibizo – ifu –yifu, lifu.

Qedisa ukwakha izibanjalo kuzo zonke izigaba. Nanku esikuphawulayo nxa sisakha izibanjalo: (i) Emabizweni aqala ngo a- kwehliswa iphimbo kunkamisa a-. Njalo kungehliswa iphimbo kuqaliswe ngesakhi u ng-.

(ii) Emabizweni aqalisa ngo o- lo u- Kwehliswa iphimbo kunkamisa osekuqaliseni. Kwehliswa iphimbo kuqaliswe ngo ng-.

(iii) Emabizweni aqalisa ngo i-: Kwehliswa iphombo kuphela kunkamisa osekuqaleni njalo kwehliswa iphimbo kuqaliswe ngo y-.

(iv) Kumabizo esigaba 5 lo 11, isibanjalo singakhiwa ngokusebenzisa isiqalo esigcweleyo, besekusithi unkamisa wakuqala wesiqalo sebezo asuswe.

Izibonelo: ilitshe – lilitshe, yilitshe, idwala – yidwala, lidwala. Uluthi – uluthi, luluthi, ukhamba – ukhamba, lukhamba.

Hlala uhlanzekile, ugeze izandla ungakhohlwa isayeke sakho nxa uphuma.

Share This:

Sponsored Links