Isenzukuthi siyaqhutshwa

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Isenzukuthi siyaqhutshwa

uMthunywa

Isenzukuthi sichaza ukubamba lokuphunyuka: nkamfu, ngxi, phunyu. Singasebenza ukukhombisa ukugcizelela: Izibonelo: qhamuka < qhamu, vumbuluka < vumbu.

Qaphela: Isenzukuthi silandela isenzo esakhiwe ngaso. Sichaza ukwakhiwa kwezilwane. Izibonelo: -mme! (imbuzi), mu! (inkomo), nyewu (umangoye).

Singasebenza ukuphikisa lapho sikhuluma: akuthi diki, akuthi nyaka, akuthi chiki. Isenzukuthi singasetshenziswa enkondlweni ngenjongo yokunika umfanekiso wento echazwayo.  Njengakhathesi abalobi bezinkondlo isenzukuthi basisebenzisa njengesifenqo sefuzamsindo.

Ukusetshenziswa kwaso emutshweni: Siyasebenza silandelana lesingasenzo –thi- Isibonelo: Thulani lithi zwi. Siyasebenza (ngaphandle kwesingasenzo u-thi) silandele isenzo esikhanyisayo.

Isibonelo: Wethuke wawa bhu. Siyasebenza silandele isibanjalo esisikhanyisayo. Lo mlisa ulami qho.

Siyasebenza lebizo sibe yisilandiso: Isibonelo: Thutshu uyise esathi uyeba. Siyasebenza lesabizwana: Isibonelo:

Ngithanda wena vo. Siyasebenza silandele isibaluli. Uthenge isigqoko esimhlophe nke kumbe qhwa.

Uma isenzukuthi sisetshenziswe lezinye izenzo kanye lezimpambosi ezithile asimthathi u-thi. Izibonelo: Wazifaka shi endabeni yabantu. Wamthwalisa umgodla nzi emahlombe.

Qaphela uma sisetshenziswe ngale indlela singaba loba kuyiphi indawo emtshweni. Isibonelo: Wazifaka endabebi yabantu shi. Shi, wazifaka endabeni yabantu.

Share This:

Sponsored Links