Isandiso siyaqhutshwa

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu sitshengisa inguquko ebakhona kubongwaqa nxa sisakha izandiso zendawo. Isibonelo. Kubizo isigubhu isandiso sendawo ngu /esigujini. Inguqulelo ebekhona yile: bh > j.

Kusibonelo lesi esisiphiweyo ibizo /isigubhu/ ilunga lokucina lilohlamvu elingundebembili u/bh/ oguquka abe ngu/j/ (bh>j) emva lwalokhu sesijobelele isakhi sesandiso sendawo kapha esingu/ini/. Ukuba labondebembili elungeni lokucina lamabizo kwenza kulwangiseke emva kokujotshelelwa kwesakhi sesandiso sendawo.

Khumbula ukuthi ukulwangisa yikuguquka kwabolwanga besiba ngolwangeni. Izibonelo: umthapho + emthapweni – emthatsheni. Isigubhu + esigubhwini – esigujini. Ngithemba liyayibona inguqulelo ebekhona bafundi. Nanzelelani ukuthi unkamisa wokucina webizo siyamsusa indawo yakhe ithathwe yisakhi sesandiso sendawo.

Kubizo /isigubhu/ sisuse unkamisa wokucina webizo u/u/ indawo yakhe yathathwa yisakhi sesandiso sendawo u/-ini/.
Ukusetshenziswa kwesandiso sendawo: Isandiso sendawo singasetshenziswa ukukhomba: Izibonelo amagama ezindawo: iKezi > eKezi, iGoli > eGoli, iNtabazinduna > eNtabazinduna. Amagama emifula: uTshatshane – eTshatshane, uMzingwane > eMzingwane.

Amagama ezintaba: iBhalagwe > eBhalagwe, iRatanyane > eRatanyane. Amabizomuntu: Ibizo amadoda, isandiso sendawo kumadoda.
Amagama ezinye izizwe: Ibizo – amaZulu > kumaZulu.
Kuviki ezayo sizaqala ngokukhangela izakhi-k(u) lo-s-.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds