Isandiso siyaqhutshwa

18 May, 2023 - 00:05 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Njengokuthembisa kuviki ephelileyo lamhlanje siqala ngohlelo ukusetshenziswa kwesiqalo sesakhi sesandiso ku- ekwakheni izandiso zendawo. Lesi sakhi sisebenza ezigabeni 1, 1a, 2 lo 6 amagama eziwe lamabizomuntu.

Izibonelo: Kusigaba 1 isakhi sesandiso ku- sihlangana lebizo umuntu –ku + (u) –muntu sithole isandiso kumuntu. 

Kusigaba 1(a) isakhi sesandiso ku- sihlangana lebizo (u) gogo ku + (u)-gogo sithole isandiso kugogo. Kusigaba 2 isakhi sesandiso ku- sihlangana lebizo (a) –bantu sithole isandiso kubantu.

Kusigaba 6 isakhi sesandiso ku- sihlangana lebizo amadoda ku + (a)madoda sithole ibizomuntu kumadoda. 

Esikuqaphela lapha yikuthi kuzo zonke izigaba unkamisa wokuqala webizo ususiwe kwasekusithi esikhundleni sakhe kwaqaliswa ngo-ku- oyisakhi sesandiso. Izibonelo njalo: k(u) + obaba > kobaba, k(u) + ogogo > kogogo.

Qaphela. Akusinkamisa webizo osuswayo, kususwa unkamisa wesakhi u-ku.

Nanzi izibonelo zesandiso sendawo lapho esingajobeleli khona uma sizakha: Kubizo ikhanda sithi ekhanda, isibhedlela – esibhedlela. 

Kukhona njalo inguquko ethile kukangwaqa ekwakheni izandiso zendawo: Izibonelo kubizo isigubhu isandiso ngu esigujini, inguqulelo elapha imi kanje bh > j.

Sizaqala lapha ngebanga elizayo sitshengisa okumele ukuqaphele.

Share This:

Sponsored Links