Isandiso siyaqhutshwa

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Ukwakhiwa kwesandiso sendawo ngesabizwana senani

Ekwakheni isandiso sendawo ngesabizwana senani lesosabizwana sisetshenziswa lesandiso esakhiwe ngesabizwana soqobo kanje: kimi ngedwa – kimi yisandiso sendawo kusigaba okhulumayo esakhiwe ngesabizwana soqobo mina singelaye u-na, ngedwa yisabizwana senani.

Kini lodwa – kini yisandiso sendawo kusigaba okukhulunywa laye ebunengini esakhiwe ngesabizwana soqobo –lina sisuse isijobelelo –na siqalise ngo –ki. Kubo bobabili – kubo yisandiso sendawo kusigaba 2 lo 2a sakhelwe kusabizwana soqobo bona sisuse isijobelelo –na. Bobabili yisabizwana senani.

Ukwakhiwa kwezandiso ngesabizwanaa sokuchasisa
Izibonelo: abade – kwabade; amakhulu – kwamakhulu; amatsha – kwamatsha; ezimbi kwezimbi, ezine kwezine; ezimhlophe – kwezimhlophe, oqatha – koqatha; omfitshane – komfitshane; owakho – kowakho.

Nanku esikuphawula lapha: Uma isichasiso siqalisa ngonkamisa a- loba e- isandiso siqalisa ngo-kw-. Uma isichasiso siqalisa ngonkamisa o- isandiso siqalisa ngo –k-.

Nanzi ezinye izandiso zendawo esivame ukuzisebenzisa: phambili, phakade, phansi, kude, ezansi, endle, emuva, phetsheya, phezu, eduze, enhla, phakathi, phezulu, phandle.

Izandiso zesimo
Lezi zakhiwa ngokuqalisa ngo-ka. Kuziqu zesiphawulo –bili isandiso ngu- kabili; -khulu – kakhulu; -hlanu – kahlanu; -nengi – kanengi; -hle – kahle, -ncane – kancane.

Kuziqu zesibaluli – banzi isandiso sesimo ngu – kabanzi; -mhlophe – kamhlophe; -lukhuni – kalukhuni; -mnandi – kamnandi; -nzima – kanzima.

Share This:

Sponsored Links