Isabizwana

02 Dec, 2021 - 00:12 0 Views
Isabizwana

uMthunywa

Isabizwana siyaphethwa / Isichasiso
Thatha amabizo alandelayo bese utsho ukuthi ayini ngoHlelo lwesiNdebele: umhlambi, isenzo, utshwala, inkulumo.

Thatha izabizwana ezilandelayo bese usitsho ukuthi ziyini ngoHlelo lwesiNdebele. Ngemva kwalokho uchaze ukuthi zakhiwa njani: bobane, bona, leyo, wodwa, leliya, lezi.

Awuzukukhathazeka ukwenza lokhu ngoba sikuchazile konke lokhu kunsuku ezisanda kudlula.

Nxa sisebenzisa amagama emutshweni sithola ukuthi yilelo lalelo gama kulo mutsho lulucezu oluthize lwenkulumo.

Isichasiso yilelo gama emutshweni elisebenza ukuchaza uSobizo (ibizo loba isabizwana). Leli gama lichaza lawo magama eliwalandelayo ngezindlela ezehlukeneyo.

Izibonelo: Umfana omncane uyakhala. (omncane-isiphawulo). Ugqoke sona esimhlophe isigqoko. (esimhlophe – isibaluli). Izingane zabo zifunda ndawonye. (zabo – ubumnini). Sihlahla bani asinathileyo? (bani – inani).

Amagana la akuzibaya zabakope asebenza ukulandela amabizo emitshweni loba izabizwana futhi ayachaza, ngakho-ke singatsho ukuthi ayizichaziso.

Imihlobo yezichasiso – Mine imihlobo yezichasiso.

Yile: Isiphawulo, isibaluli, ubumnini, lenani. Isichasiso ligama elichaza ibizo loba isabizwana.

Ukusebenza kwezichasiso kuyafana, umehluko ozehlukanisayo yizivumelwano.
Sizaqala kuzivumelwano zesichasiso kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links