Isabizwana sokukhomba

22 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Isabizwana sokukhomba

uMthunywa

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba eduze

Lamhlanje siqala lapha esicine khona kuviki ephelileyo sixoxa ngokwakhiwa kwesabizwana sokukhomba eduze: Ukuhlanganisa isakhi sokukhomba u “la” kanye lesivumelwano sikamenziwa/senhloko: Kulumbana unkamisa kanje: la + u- > lo; la + i >le; la +a > la.

Uma isivumelwano senhloko singungwaqa lonkamisa kwenzeka ukufanisa okuthiwa yi(analogy) ngesiLungu.Ukuthekelelana okungaphelele, lapho ingxenye kankamisa wesivu ihlehla bese ilumbana lonkamisa wesakhi sokukhomba enye ingxenye isale. Isibonelo: la + li > leli; la + zi > lezi; la + la > lala.

Ukuhlanganisa isakhi sokukhomba u “l” wesivumelwano sesibaluli kanje: Izibonelo: l + e-  >le; l +o- >lo; l + ezi- > lezi; l+ obu- lobu.

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba buqamama: Lesi sakhiwa sisuselwa esabizwaneni sokukhomba eduze, ngezindlela ezilandelayo: Kulezo zabizwana zokukhomba eduze ezilungalinye, sijobelela isakhi sesabizwana u”o” besesifaka osingankamisa ngokufanele phakathi kwesabizwana lesakhi:

Lo + o > wo, le + o >leyo, la + o > lawo. Uma izabizwana zokukhomba eduze zimalungamabili, sijobelela  u “o” bese unkamisa wesabizwana uyasuka indawo  yakhe ithathwe yisakhi “o:

Izibonelo: leli + o > lelo; lolu + o > lolo; lobu + o > lobo.

Share This:

Sponsored Links