Isabizwana sokukhomba

29 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Isabizwana sokukhomba

uMthunywa

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba kude

Laso sisuselwa esabizwaneni sokukhomba eduze ngokujobelela u-ya loba u-waya. Izibonelo: lesi > lesiya, lezi > leziya, lobu – lobuya, le > leya. Isijobelelo u-waya usetshenziswa ezabizwaneni u-lo l laku –la. Izibonelo: lo >lowaya, la > lawaya.

Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba: Siyasebenza silandela ibizo emutshweni. Izibonelo:

Intaba leya ithunqa intuthu. Ingoma lezi ngezika Majayivana. Singalandela ibizo emutshweni, kodwa kuvame ukuba unkamisa wokuqala webizo eqiwe uma isabizwana silandulela. Izibonelo: Lezya izindlu zitshisiwe. Lawaya mawa ayesabeka. Loluya khuni kaluthezwa.

Singaba yinhloko loba umenziwa womutsho uma sisebenza esikhundleni sebizo eliyinhloko kumbe sibe ngumenziwa emutshweni. Izibonelo: Lezi zibulewe ngamakhaza. Leso sizathengiselwa emakethe.

Bazathenga leli. Banike lesiya isikali. Singasebenza silandelane lezinye izabizwana. Izibonelo:

Ungitshengise yona le. UThando ufuna lona leli lodwa.

Singasebenza lezakhi zesandiso o-na-, njenga-, nganga-. Izibonelo: Ngalobu buhlalo sizakwenza umgaxo. Sizahamba lalaba uma sisiya esitolo. Le ndwangu ibukeka njengaleyo eyakho.

Kuviki ezayo sizalandela ngesabizwana senani abanye bethi ngesokubala.

Share This:

Sponsored Links