Isabizwana senani siyaqhutshwa

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Isabizwana senani siyaqhutshwa

uMthunywa

Sithathela isifundo sethu lapha esiqale khona kuviki ephelileyo. Uma isivumelwano senhloko singunkamisa, sihlangana lesakhi bese unkamisa oyisivumelwano eguquka abe ngusingankamisa ngokufaneleyo.

Isibonelo: u + o + dwa >wodwa; i +o +nke >yonke. Uma isivumelwano senhloko singungwaqa lonkamisa sihlangana lesakhi, besekusithi unkamisa wesivumelwano asuswe indawo yakhe ithathwe yisakhi. Izibonelo: l(u) + o +nke >lonke; b(a) + o +dwa > bodwa.

Okhulumayo ubunye, okhulunyiswayo ubunye lesigaba 1 zisebenzisa iziqalo zemvelo ezingakhiwa lesiqu u –dwa. Iziqu zenani kumbe ezokubala –bili, -thathu, -ne njalonjalo zingahlelwa zimele ubunengi kuphela kanje: Isigaba 2 bobabili bobane bobathathu, Isigaba 4 yomibili yomine yomithathu;

Isigaba 6. omabili/womabili omane/womane omathathu womathathu.

Isigaba 8 zozimbili/ zombili zozine zozintathu/ zontathu zozine zozintathu/ zontathu Isigaba 10 zombili/ zozimbili zozine zontathu/ zozintathu Isigaba 14 bobubili bobune bobuthathu Isigaba 15 kokubili kokune kokuthathu.

Lezi zabizwana ezilalezi iziqu zingakhiwa ngezindlela ezehlukeneyo kanje: Singasebenzisa isivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana u “o” kanye lesiphawulo. Uma sisebenzisa le ndlela unkamisa wokuqala wesiphawulo uyasuka. Izibonelo: i- +  o + (e)mibili >yomibili. B(u) + o + (o)uthathu >bobuthathu z(i) +o + (zine) > zozine.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds