Iqoqo lezinkondlo: Giya Mthwakazi

18 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Iqoqo lezinkondlo: Giya Mthwakazi

uMthunywa

LAMHLANJE singena emdangweni wezinkondlo lapha abafundi abavunyelwa khona ukuthi bangene bagide, bagiye kuthunqe uthuli edwaleni.

Isimanga ngedwala leli yikuthi liyampompoza izinkondlo zothando, ezihayayo, ezisolayo, kube lezimayelana lezindawo, ezokunakana, ezilezikhalazo, ezempi, ezokulwa, ezomanyano, ezenkolo kanye lezemvelo.

Lokhu kufakaza ukuthi inkondlo lezi zehlukaniswe ngezindikimba zazo. Lokhu kwenza kubelula kubafundi ukuthi lanxa bezibala bezifunda bayabe bevele bekwazi ukuthi le iphathelane lothando kumbe ngesolayo.

Ngaphezu kwakho konke lokhu abafundi kumele bazihlaziye izinkondlo lezi bedinga ukuziqedisisa ukuthi kanti zimayelana lani, injongo zembongi, baveze njalo bazwisise ezikumumetheyo.

Kumele bachasise indlela imbongi eziloba ngazo okunje ngokusetshenziswa kolimi batsho lemizwa yabo kanye leyembongi nxa kudingeka.

Lamhlanje ngikhethe ukucubungula inkondlo elotshwe nguSithenjisiwe J J Ndlovu elesihloko esithi: Insizwa emehlomehlo. Lapha yintombi esibone ukungathembeki kwejaha layo.

Nxa umuntu kuthiwa ngumehlomehlo kutsho ukuthi kasuthiseki ngalokho alakho lowo jaha. Uthi ethandane lali ntombi azwakale esekhonjwe ngenye.

Lijaha elingathembekanga elibizwa ngokuthi yinsizwa emehlomehlo. Intombi le isikhumbula emuva mhla ilikhomba lelijaha.

Njengawo wonke amajaha amehlomehlo leli jaha laqomisa lintombi liyitshela intombi le ukuthi iyikho konke kuyo leyonsizwa.

Ijaha lelo lathi impilo yalo lentombi yalo leyo kwakuyintonye. Umoya wensizwa leyo lowentombi leyo wabasimo sinye. Kodwa kwaba suku lunye insizwa leyo yavuka umqholoha.

Nxa umuntu esevuke umqholoha uyabe eseguqukile esezondile engasejayeleki. Kwabanjalo ngensizwa leyo ngolunye usuku lapho eyajikela intombi yalo le.

Intombi le ithi uthando lwayo kuleyonsizwa lwaba yisihaqa. Isihaqa saziwa ngokubaba. Lapha kufakaza ukuthi insizwa le isivuke umqholoha uthando lwentombi le kuyo lwaguquka lwababa njengesihaqa.

Lokhu kufakaza ukuthi lwalungasekho lolothando, sekunjengesihaqa sona ongeke wasiginya lula nje ngoba siyababa. Intombi le ithi uthando lwayo kulumehlomehlo lwaselunjalo, sasihaqa osiginya ngoba kungelamanceda.

Iyamangala lintombi ize ibuze ukuthi kambe yiphi leyompukane engabe isiyone uchago? Uchago nxa selungenwe yimpukane kalusanatheki kumbe ukudleka ngoba selungcolile, selufanele ukuchithwa.

Lintombi iyabuza ukuthi kambe yiphi leyompukane esiwele kuthando lwayo sampukane ewela echagweni luhle lwenyanyeke. Iyabuza lintombi ukuthi kambe yisiphi isilwangulwangu esilwanguza phakathi kochago?

Iyalikhumbuza lelijaha ukuthi wayembuka ngensuku ezadlula ethi uyinkanyezi yakhe ethe nqo kuso isibhakabhakakazi senkosi qho.

Kwakusasekuhle lapha luvutha uthando lapha insizwa emehlomehlo yayitshela intombi yayo ukuthi yiyo yodwa kuyo. Isimangala manje intombi ukuthi osehlanyele lezi ezinye emkhathini wakhe ngubani? Sezinengi intombi zensizwa emehlomehlo, kayiseyodwa lintombi.

Share This:

Sponsored Links