Inhlupho zalamuhla: Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe?

21 Feb, 2019 - 00:02 0 Views

uMthunywa

Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe?
UYISE womntanami kasebenzi okwenza angenelisi ukusinakekela ngendlela efaneleyo.

Ngenhlanhla mina ngiyasebenza okwenza isimo sibe ngcono.

Ekuqaleni kwakunganzima kakhulu futhi ngangilethemba lokuba uzathola omunye umsebenzi kodwa sekuphele umnyaka kungela okuvukayo.

Sekungicunula nxa esithi ufuna ukuzobona umntwana ngoba ngisazi ukuthi uzobona umntwana elengise izandla.

Angazi kumbe wenza ngabomo yini ngoba ebona ukuthi mina ngiyamnakekela umntwana? Angazi kumbe ngiyabe ngiphambanisa nxa ngingamalisa ukubona umntwana aze asebenze?

Impendulo:
Uyabe usenza iphutha elikhulu ukwalisa uyise womntwana ukubona umntanakhe ngenxa yokuthi akasebenzi.

Yebo imali iyadingeka ekukhuliseni umntwana ngendlela kodwa ayisiyo yonke into.

Umntwana udinga uthando lukayise phezu kwemali.

Okwakho ungamncedisa ukuthi athole umsebenzi. Mncedise acabange ezinye indlela zokwenza imali esalinde ukuthola umsebenzi.

Umkami uyacitsha ifoni nxa engekho

Unkosikazi wami uhlezi ehamba ngokomsebenzi njalo nxa ehambile uselomkhuba wokungatholakali ecingweni, ikakhulukazi ebusuku.

Nxa ngimbuza unginika impendulo ezingangisuthisiyo.

Senginqume ukuthi ayekele umsebenzi njengoba esengitshintshele umkami. Ngenzenjani nxa kunje?

Impendulo

Ayikho into edlula ukuxoxisana kwabatshadileyo. Ukwekelisa umkakho umsebenzi ngeke kube yisixazululo elisidingayo.

Okokuqala kuzakwehlisa imali engenayo ekhaya okutsho ukuthi indingeko zenu zangekhaya lizakwehluleka ukuzenza nyanga zonke.

Hlala phansi lomkakho umbekele kucace ukuthi kumele atshintshe indlela yokwenza.

Nxa engatshintshi kuyabe sekumele kucelwe atshintshwe emsebenzini asebenze lapho angeke ahambe khona ngomsebenzi.

Ngibona angathi lokho-ke mzukulu kungamenza atshintshe ukwenza ngoba kayisikho ukuthi ulohlupho lokuhamba kwakhe ngomsebenzi kodwa uhlutshwa yikungabambeki kwakhe ecingweni.

Sekungikhathaza ukuhola komkami imali enengi kuleyami

Unkosikazi wami uhola imali enengi kuleyami emsebenzini.

Sekuqala ukungikhathaza ukuhola kwakhe ngoba sekukhuluma nxa sizixoxela.

Futhi lesi senzo sakhe sesingenza ngingazizwa njengendoda ekhaya.

Impendulo

Ukuhola kakhulu komkakho kuyinto ongeke wenelise ukuyenqabela, ikakhulukazi kulesi sikhathi esikuso ezweni.

UHulumende wenza yonke imizamo yokuphakamisa abesifazane njengoba usazi ukuthi bebengaholi ngokufanayo labesilisa.

Akufanelanga uzeyise njengendoda ngenxa nje yeholo.

Njengoba lithethene imali yakho ngeyakhe ngokunjalo eyakhe ngeyakho.

Into nje elidinga ukuyikhuluma liyimuli yikuthi unkosikazi wakho ekele ukube efaka indaba zomholo wakhe enkulumeni zakhe.

Share This:

Sponsored Links