Imicingolo eyenziwa ngemva kokufa

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Imicingolo eyenziwa ngemva kokufa

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
SIZAQHUBEKA bafundi sisukela lapho esacina khona kuviki ephelileyo ebesixoxa khona ngezinye indlela zokwenda. Nxa sebevumelene ijaha liyeza kibo kantombi kodwa liyacatsha kuthi kusihlwa sekulalwa ijaha lize exhibeni liyithathe intombi lihambe layo ngakibo. Kuyacaca-ke bafundi ukuba lapha intombi ayivalelisi. Intombi ingazisa ugogo wayo kanti njalo itshiya ingubo zayo zilokhu zendlelwe.

Ekufikeni ngakibo kajaha ingeniswa exhibeni lejaha kuthi kusisa ijaha libike kuninakhulu ukuba kulomuntu wemzini exhibeni. Uyemukelwa-ke umlobokazi abadala bahlafune loludaba kudingwe isithunywa sokuyabikela abazali bomntwana. Isithunywa sona sasifika simemeze sisesangweni sithi . . .
“Abakozibani, bathi dingelani ngapha”

Kwakungenzeka sitshaywe lesisithunywa ngakho kwakufuneka siqaphele. Abazali bayabe bevele sebekulindele lokho ngakho kuyakhulunyiswana isithunywa sicelwe ukuba simbuyise umntwana azocolwa aphume kuhle ekhaya.

Esebuyile ekhaya uyise uyayicola intombi anduba iyekwamukelwa ekwendeni kwayo ngokucolwa njalo.

Le ngenye indlela eyayisetshenziswa ikakhulu kulabo asebekhethe ukuthathana kodwa kulobuzima kulindlela yokuthathana.

Kusifundo sethu sakule iviki senkulumo ngomumo sizaxoxa ngemicingolo eyenziwa ngemva kokufa. Ngithemba sihamba ndawonye njalo kunengi eselikufundile. Ngomnyaka ophelileyo sike sakhangela ngokufa kabanzi. Sixoxile ngezinkulumo eziphathelane lokufa kakhulukazi. Kuvelile futhi ukuthi kulezonkulumo ukufa kuyesatshwa njalo buthathwa njengento embi ethelela umnyama. Ngithemba lisakukhumbula okunengi ngokufa.

Lamuhla siyaqhubeka sikhangela inkulumo ngomumo kumbe amagama aphathelane lemikhuba eyenziwa ngemva kokufa. Kunengi okwenziwa ngemva kokufa ukuze kuxotshwe umoya wokufa kuzihlobo eziseleyo.

Akhona ke amagama esande ukuwezwa enkulumeni anjengala alandelayo.
(a) Ukuhabula ixolo
(b) inkubalo
(c) ingcekeza
(d) umbuyiso

Siyake siwezwe yini la amagama bafundi? Aphathelane lemikhuba eyenziwa ngemva kokungcwatshwa komuntu, ngokunjalo ke siwezwa kakhulu enkulumeni yabantu ngemva kokufa sekungcwatshiwe. Atshoni ke lawa magama?
Ukuhabula ixolo

Lo ngumkhuba kumbe lisiko lokwelatshwa kwabantu abafelweyo. INdebele likholwa ukuthi ukufa kuthwele umnyama njalo kuyinto embi kakhulu emulini. Ngokunjalo – ke imuli iyelatshwa ukuze kuxotshwe lo umoya omubi.

Ilunga lonke lemuli lihabuliswa umhluzi wamaxolo athile, lokhu kwenzelwa ukuba kungabi ngitsho loyedwa olandelwa yikufa.

Inkubalo
Ngemva komngcwabo imuli isala ikhathazekile kakhulu amaphaphu emile besekudingeka ukuba ahlaliswe phansi njalo alahliswe umoya wokucabanga ngomufi. Omdala lapha ekhaya udinga inyanga ezabuya lapha ekhaya.

Kuphekwa inyama, izitshwala ngelanga elilandela elomngcwabo. Ukudla konke lokhu kuhlanganiswa lezihlahla ezithile amalunga onke omdeni adle ukuze alibale ngomufi njalo awuxotshe lowo moya wokufa. Lesi isenzo sibizwa sithiwe yikudla inkubalo.

Kuviki ezayo sizaqala ngokuxoxa ngengcekeza.

Share This:

Sponsored Links