Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Indikimba Ezempi

Imbongi nguAndrew N Ndlovu

Isihloko senkondlo – Aphi amajaha lezintombi?

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Imbongi lapha isitshela ngokwenzakala kuleli elakithi eleZimbabwe ngesikhathi sempi. Seside isikhathi kwenzakala lokhu okutsho ukuthi abanengi abazelwe leyompi seyaphela bayamangala nxa besizwa ukuthi kwake kwaba lempi etshisayo kuleli kudingwa yona inkululeko yelizwe leZimbabwe.

Ongaziyo kabekwazi ukuthi nxa kulempi elizweni akulakuhlaliseka. Abanye abantu bayasuka elizweni lakwabo besiya lolongela ezempi. Lokhu yikho esikuthola kunkondlo yethu yalamuhla ngaphansi kwendikimba ethi, “Ezempi”. Kwenzakalani ngesikhathi saleyompi? Imbongi isipha impendulo yalo umbuzo ngembuzo ebuye iyiphendule yona njalo. Siyezwa ekuqaleni imbongi ibuza: “Ziphi izintombi zaseZimbabwe?

Iqhubekela phambili imbongi isitshela ukuthi izintombi lezi zidele ukwenda zafuna iZimbabwe. Lokhu kutshengisa sobala ukuthi ngokuzimisela ukukhulula ilizwe kumbuso owawukhona izintombi zaseZimbabwe zadela ukwenda zakhetha ukuthola inkululeko kuqala. Zilezibindi izintombi lezi ngoba zidele imfundo zathatha uAKa zifuna inkululeko kaAfrica. Kuyacaca lapha ukuthi impi le ibilwisa umuntu ongasi weAfrca. EZimbabwe lapha bekulwiswana labeLungu abeza lapha bafika bahluthunela abansundu umbuso.

Ngesikhathi sempi izintombi lezi zadela imfundo zakhetha lazo ukuthi ziyethwala isibhanu yena Aka lo zilwisana labacindezeli. UAka lo yisibhamu esibukhali kakhulu kwezempi yona eyasetshenziswa kakhulu ukudiliza isitha sabansundu kuleli eleZimbabwe. Iyasivezela-ke khathesi ukuthi izintombi lezi ezibuzileyo ekuqaleni ukuthi zingaphi.

Ithi zisemahlathini phakathi eZimbabwe. Zisemahlathini ngoba zisilwa lesitha.

Ngokufanayo iyabuza njalo imbongi ukuthi aphi amajaha eZimbabwe wona adela abazali lezihlobo. Iyawuphendula lumbuzo ithi kungenxa yokuthi bafuna inkululeko yeZimbabwe. Lawo njengezintombi asemahlaathini phakathi kweZimbabwe. Akhwela izintaba alale lezinyoka. Asehlathini ngoba kuliwa. Njengoba bengekho emakhaya akwabo esehlathini badla inqweqwe zemlomo okutsho ukuthi baphakathi kwendlala ngenxa yokufuna inkululeko.

Ayazulazula phakathi kwamahlathi la amajaha edinga amathambo abokhokho. Ibiza okhokho oLobhengula labo Chaminuka kanye loMambo ukuthi kabavuke bakhokhele lezi zingane ezisempini phakathi kwemilindi lasezimbalwini. Iyaphambili imbongi ingadinwa ngombuzo wayo ibuza ukuthi zikuphi izalukazi zeAfrica, aphi amakhehla eAfrica? Into edanisayo yikuthi zifile lezi zalukazi zifele inkululeko yeAfrica. Konke lokhu kungoba befuna inkululeko yezisebenzi.

Imbongi ivusa umuntu onsundu ukuthi kavuke ayethatha izwe. Ithi kavuke onsundu akhuphuke. Kayitshiyi muntu imbongi ngoba ithi: “Vuka dade lawe mama/Duze lezintaba zikaAfrika.”

Share This:

Sponsored Links