Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba – Ezothando Imbongi nguA T Masuku Isihloko senkondlo – Kuleziya ntab’ezikude

02 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba – Ezothando Imbongi nguA T Masuku Isihloko senkondlo – Kuleziya ntab’ezikude

uMthunywa

Kunkondlo yethu yalamhlanje sihlangana lembongi kumbe omunye umuntu ocabanga ngesithandwa sakhe esikude. Sasizwe nxa abantu bekhumbula ngezithandwa zabo ezikude bethi zikuntaba ezikude. Bazibona ngelihlo lengqondo lezo zithandwa ngoba zingekho eduze kwabo. Inhliziyo yiyo ehamba isilonde lesosithandwa.

Imbongi iqala inkondlo yayo ngala amazwi: “Kuleziya ntab’ezikude eziluhlaza/Kukhona inhliziyo yami.” Intaba ezikude lezo ziyathokozisa imbongi ngoba ithi ziluhlaza, imvelo ebuhleni bayo iluhlaza. Nxa ikhangela lezo ntaba ziluhlaza okutshengisa impilakahle lanxa yona imbongi ingafinyeleli ukuba khona lapho kodwa inhliziyo yayo ilapho. Isethandweni ngempela imbongi. Iyagcizelela ukuba khona kwesithandwa sayo endaweni ekhatshana imbongi ngesaga esithi: “Ezizweni kukhon’induku yami enhle”.

Isaga esithi induku enhle iganyulwa sikhulunywa lijaha nxa liqomisa lingani intombi zeduze kumbe liziswela ezeduze ukuthi intombi ezingcono ngokuziphatha kumbe ngobuhle zitholakala kude kumbe khatshana. Leyo ntombi enhle etholakale khatshana imbongi ithi iyinkanyezi yenhliziyo yayo. Ngamanye amazwi leso sithandwa siyisibane senhliziyo yayo imbongi. Nxa ihlezi iyodwa imbongi ithi eyayifikelwe yimicabango eminengi.

Ithi nxa ikuleyo micabango izibona isikhobozel’ ecansini iphahlwe ngabalamu bayo kwesinye isikhathi ifisa ukuba kude le behamba bebambene izandla lesithandwa sayo. Ibalokudana-ke imbongi ngoba nxa ithi iyaphaphama ibona ukuthi ibikwelobuthongweni. (Ibona ukuthi ibiphupha ngoba ilele). Nxa ibona ukuthi ibilele imbongi ithi izwa inhliziyo yayo ibuna ibisinxapha okutshengisa ukuzonda. Umuntu unxapha ngoba ezondile lapho ebona obekunxwanele kungafezekanga.

Uyaphinda inkulumo efanayo imbongi ithi “Kuleziya ntab’ezikude kukhona inhliziyo yayo. Iyasibuza isithandwa sayo ukuthi kambe ngabe lapho esikhona siyamthanda na? “Ngabe laph’ukhona uyangithanda na?” Ngenxa yokuthi isithandwa sayo sikhatshana imbongi ithi izwa ngaphakathi kwayo kubanda (kuqanda). Imbongi ithi izwa inhliziyo ilwisela ukuphuma kuyo ibaleke iye ngakuso isithandwa sayo. Iyasithanda isithandwa sayo imbongi ngoba ithi inhliziyo yayo ifuna ukuzokwanga eyesithandwa sayo.

Iyagcizelela imbongi ukuthi kuleziya intaba ezikude kukhona inhliziyo yayo. Lanxa sikhatshana isithandwa sayo imbongi ithi isawubona kahle umzimba wesithandwa sayo. Isazibonisisa kahle lezondebe zomlomo wesithandwa sayo. Isawabona kahle amazinyo amhlophe okochago awesithandwa sayo. Iyasitema isithandwa sayo imbongi isibiza ngokuthi liluba lenhliziyo yayo ngoba ithi kwenza indoda ikhothakhothe imilomo. Iyaqhubeka imbongi itshela isithandwa sayo ukuthi inhliziyo yayo ikuso isithandwa sayo lanxa kukude lapho esikhona.

Imbongi iphetha indlondlo yayo ngokuthembisa ukuthi lanxa kukude lapho esikhona izofika kuphela.

Share This:

Sponsored Links