Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

27 May, 2021 - 00:05 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Indikimba – Ezokufa
Imbongi ngu- Artwell T Masuku
Isihloko senkondlo – Thula mama
LAMHLANJE lokhu ngiphethe indikimba yokufa khona okuyinto engajwayelekiyo. Ukufa nxa kuthe kwawa kumbe kwafikela abantu kuletha usizi lokukhala okukhulu. Imbongi lapha iphendula lolodaba lokukhala ngenxa yokufa ithulisa unina imtshela ukuthi ukufa lokhu yinto yemvelo.

Imbongi iqala inkondlo yayo ngokusitshengisa lokho okuvame ukwenzakala nxa ukufa kuthe kwafika ekhaya.

Omama bayakhala beqhinqe isililo babonakale bethwele izandla emakhanda. Iyakubona imbongi ukuthi umama lo uthwele izandla emakhanda ngoba uyalila, uyakhala ngoba sekufikile ukufa. Imbongi yenza angathi kayikuboni lokhu yikho ibuza umama lo imibuzo elandelayo. Ithi:

“Uthwel’izandla’ekhanda mama kwenzenjani/Yin’uqhunq’isililo esifinyelel’emkhathini?/Uyakhala mam’ukhalelani/Ngesani lesosililo esidume kangaka?/Satshiy’iyezi losizi ebantwini”. Kulamazwi ayinkulumoqho aveza sobala ukuthi umama lo udanile kakhulu, uyakhala okuletha usizi lona oludalwe yikufa. Lanxa kunjalo kukhona usizi lonke lolu imbongi incenga umama lo ukuthi kathule engakhali ngoba lokhu yimvelo njengoba sesike satsho ngaphambilini.

Iyakuphinda lokhu imbongi igcizelela ukuthi khona ukufa kuyimvelo. Uyakhala umama lo njalo wehlisa izinyembezi ezinengi ngoba imbongi ifanisa ukwehla kwezinyembezi lokho lezulu uzamcolo elana ngesikhathi sikaNowa wakudala eBhayibhilini lona elaba linengi latshabalalisa konke okwakusemhlabeni kwasala kuphela lokho okwangena emkhunjini owakhiwa nguNowa elandela iziqondiso zikaNkulunkulu.

Imbongi itshela umama lo iqiniso elibuhlungu mayelana lokufa. Imncenga ukuthi kathule ukukhala ngoba lowo osedlule, osefile kasasizwa lesosililo. Imbongi ithi lomuntu akezwa, ulele njalo kalakuvuka. Ulele ubuthongo obunaphakade lokhu kusitsho ukuthi ulele ubothongo obuyohlala bunjalo kuze kube nini lanini.

Imbongi ibuya ikhulume lathi ukuthi okwamanje sekusalele thina ukuba sizilungiselele amakhuba ethu esiyalima ngawo kulizwe elizayo.

Iyagcizelela imbongi icela incenga umama lo ukuthi engakhali ngoba ukufa yimvelo. Imbongi yona ithi ukufa kuletha injabulo. Lokhu ikuveza ngala amazwi: “Masilinde isikhathi sikakufa senjabulo”.

Lapha ngiba lombono wengqondo eziphikisanayo ngoba nangu umama uqhinqa isililo sosizi lokufa kodwa imbongi yona ithi isikhathi sokufa ngesenjabulo. Njani khona abantu bekhala ngenxa yakho ukufa?

Iyacaca imbongi ithi masilinde ukufa kusise lapho esingazi khona sihlanganiswe lezihlobo zethu. Engxenye yikho lapho ukufa kuletha injabulo. Iyaqhuba imbongi ithi masilinde sikhumbule ukuthi konke kuyadlula njengehlobo lebusika khona okufika kudlule njalo.

Share This:

Sponsored Links