Ayihlabi Ngakumisa

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa

uMthunywa

C. Dube

KUVIKI ephelileyo sitshiye uSwabide Khumalo elokhu etshengisa ukungabathembi abantu ahlalisane labo esigabeni sakibo mayelane lengane yakhe uNkosiphile okwakuthiwa yisiyelele. Kabathembi abantu balapha yikho eqonqosela ukuthi abantu bengayiphathi indaba yokuphumelela kuka Nkosi engxoxweni zabo. UNkosi uyakumangala ukuthi kubangelwa yini ukuthi abangakibo bengahambi beyifafaza indaba yokuphumelela kwakhe. Sizwile uKhumalo ephetha ngokuthi, “Abantu ungeze wabathemba.”

Khumbulani bafundi ukuthi simbonile ngaphambili uKhumalo ukuthi ukholwa izinyanga. Udinga izinyanga ethi zimqinise ngoba kazithembi ukuthi uyahlonipheka. Ukuzalwa kwesiyelele emzini wakhe ukubona njemsebenzi yabantu abamzondayo. Kakholwa ukuthi lokhu kungabe kuyimsebenzi kaNkulunkulu.

Kwenzakala lokhu kanti uyise kuyamthabisa lokhu ngoba nguye owayefake lowomgoqo ukuthi bangalokothi baxoxe ngayo leyo ndaba kanye lenkonzweni. Seledlule lelo khefu ayefike ngalo kwabo elethwa ngunina omncane uNothando lomyeni wakhe uVundla ngenva kokuphumelela ezifundweni uNkosi waphindela njalo esikolo kodwa esesiyafundela ukufuya inkukhu epulazini. Uyasitshela uNkosi ukuthi izinsuku zakuqala esepulazini azizange zibe mnandi kuye.

Wayephelekezelwa ngumngane wakhe uMartin uNkosi yena owayemtshiya esegadile ibhasi eya eNewton West. Khona nje ukwehlukana labangane bakhe uthi yiyo into ayengayithandi. Sasitshona simbhuqa isizungu.

Uyaqhubeka uNkosi esitshela ukuthi into eyasuka yabambi kakhulu epulazini yikuthi babetshonela ukuhlakulela imibhida. Babesenza imbundu bahlanyele lembambayila. UNkosi uthi akusikho ayekulandile lokho.

Uthi yena wayezofundela ukufuya inkukhu. Uyaphambili uNkosi ethi ngenxa yalokho waqala ukuqholoza.

Sikubonile ngaphambili ukuthi uNkosi ngukhandalimtshela okwakhe lapha owayefuna bebhadalwe ngomsebenzi abasebewenza endlini zabo zokuhlala eSir Humphrey Gibbs. Lapha uthi wayengafuni ukusebenza engadini. Ngenye imini uNkosi uthi wala ukuthatha ikhuba besiyatshaya imibundo yembambayila.

Abanye basukuma bakhetha amakhuba abukhali. Bebangisana, yena waqhubeka ezihlalele phansi okwamangalisa utitsha uTshili. Wazonda kakhulu uTshili yena uNkosi wakhangela eceleni. Lanxa esetshinga utitsha uTshili uthi wamkhangela, wazithulela. Wacina eveza ukuthi wayengaguli uNkosi kodwa wayengafuni ukusebenza engadini wabuza ukuthi zazingaphi inkukhu ababekhuleme ngazo? Wathi kafuni kufondoka engadini yena ngoba sewaqeda ngokwezingadini.

Wagcizelele ngokuthi wayelesithupha sekwezengadini uNkosi. Utitsha Tsili waphendula ngokumtshela ukuthi wayebheda. Wambuza: “Zingaphi lezonkukhu okhuluma ngazo? Njengoba zingakathengwa lezonkukhu zakho, okwamanje uzafondoka engadini njengokutsho kwakho. Sukuma udobhe ikhuba sihambe.” Waqholoza uNkosi ethi yena kayi engadini nxa inkukhu zingekho wathi kubgcono abuyele esikolo. UTshili wamtshela ukuthi wayembona ukuthi wayezakuba ludubo uNkosi.

Wayaphambili ethi nxa esafuna ukuqhubeka efunda lapho kwakumele alale lokho ayemtshela khona Waqamba yonke imihlobo yemisebenzi kodwa uNkosi waqinisa ikhanda ethi nxa inkukhu zingekho yena wayesebuyela esikolo. Wagcizelela ukuthi wayezabuya nxa sezikhona inkukhu azozigcina. UTshili wamkhangela wanikina ikhanda. Yena uNkosi uthi waphakama wathintitha ibhulugwe wangena indlela esebuyela esikolo. Kuthiwa wethuka uTshili wamzondela uNkosi kodwa yena wajinga eqonde phambili.

Wamncenga uTshili. Zwana okwalandelayo kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links