Ayihlabi Ngakumisa

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa

uMthunywa

C Dube

“AYIHLABI Ngakumisa”. Ekuzalweni kwakhe uNkosi wayengaqedakali ukuthi uyinto bani.

Ugogo uMaNsingo loMaKhuphe babebona kufanele kulandelwe isintu ukuthi nxa kuzelwe umntwana otshengisa ubulima obuphezulu kakhulu kwakumele aklinywe asiwe kogoqanyawo.

Njengokutsho kwethu ngaphambili ukuthi usane lolo lwasilela unina uMaNdlovu owanquma ukuthi wayezaphila umntwana kanti lomyeni wakhe uKhumalo wayezatshaya khonapho athi umntwana uzaphila.

Waphila uNkosi lanxa nje esemncane watshengisa ubuyelele kodwa wenela ukuthi asiwe esikolo waguquka wenelisa ukuzenzela izinto.

Wenelisa ukufunda kuhle encinta abanye abantwana ayefunda labo.

Emaphethelweni ogwalo usephumelele usengophiwa imendulo enzelwe idili elikhulu ngakwabo.

Usebukwa ngemisebenzi emihle ayenzileyo njalo usenikwa lemisebenzi, into eyayingacatshangelwa ukuthi angayenza.

Wayekhangelelwa phansi uNkosi ngabantu abanengi, abanye abafana behlekisa ngaye ekweluseni kugoqela uVikinduku owayesebenza ngakibo.

Sizwa uTshili ekhuluma amagama amahle ayevela kumphathi wesikolo sabo. Ukubeka ngale indlela uTshili: “Ungithumile umphathi wesikolo sethu ukuthi ngizembongela ebazalini bakajaha ngokuvuma kwabo ukuthi imqatshe iZimcare. Ngiyalithembisa ukuthi sizasebenza laye kuhle. Okunye njalo okuthiwe ngilazise ngakho yikuthi sesilungise labako Irvine Chicken Breeders ukuthi uNkosi uzabe esiyasebenza khona kabili ngeviki. 

“Lokhu sizabe sikwenzela ukuthi afunde ukusebenza labantu angabaziyo lokuthi abanini baleyo khampani babone ukuthi uyawuqedisisa umsebenzi wezinkukhu. Ngaleyondlela-ke silethemba lokuthi bangagcina bemqatsha.”

Waqhubeka uTshili ngombiko kamphathi wesikolo othi yisifiso sabo ukuthi abantwana ababafundisayo bengapheleli kuyo iZimcare.

Waqhubeka ethi bafuna imfundo ibavulele amasango emisebenzini njengabo bonke abanye abantu abafundele imisebenzi.

Wayaphambili umphathisikolo ethi uyadana kakhulu ukuthi okwamanje kunzima ukuthi abantwababo bangene imisebenzi emafemu.

Wathi lokho kubangelwa yikuthi abantu abanengi bacabanga ukuthi abantwana laba zinhlanya ezifanele ukuhlala zivalelwe esibhedlela sabahlanyayo iNgutsheni.

Waqhubeka ethi uthemba ukuthi bonke ababelapho mhlalokho babefundile ukuthi akunjalo. Wathi bayafunda abantwana abanjengoNkosi nxa beliphiwe ithuba lokufunda.

Esengezelela wathi asebefundile bayaqatsheka basebenze ngokuzinikela okukhulu.

Ukutshengisa ukuthi abantwana abanjengoNkosi bangabantu labo abalakho ukuphumelela empilweni basebenze, uTshili waphetha amazwi kamphathisikolo ngokuphosa isicelo kuzulu owayelapho.

Wathi kubo bonke ababelapho aluba ekhona owazi izindawo ezifuna izisebenzi ezithembekileyo ezokulima imibhida, ukufuya inkukhu, ukugoqa amakhothihenga lokunye okunjalo, wathi kathintane labo eZimcare bamuphe abantu bokuqatsha.

Konke lokhu kutshengisa ukuthi baphilile njalo baphelele abantwana abafunda kuzikolo zeZimcare.

Ubona okungayisikho nxa ubakhangele ucabange ukuthi akulalutho oluhle abangalwenza kodwa nangu uNkosi usenze izimanga waphumelela okwamagama.

Ngalokho-ke, ayihlabi ngakumisa. Sizezwa ukuthi uthini yena uNkosi kunsuku ezizayo.

Share This:

Sponsored Links