Asithuthukiseni ulimi lwethu

12 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SIQHUBEKA ngezifenqo zenkulumo, indlela yokuhlabusisa ulimi lwethu ngendlela emangalisayo.

Kesithathe umhlobo wesifenqo obizwa kuthiwa yinhlonipho. Esintwini, inkulumo yomuntu iyaveza isimilo sakhe lokuthi nje ungumuntu onjani ngokuziphatha lapho kuphela ekhulume inkulumo ethile.

Inhlonipho siyayiqakathekisa kakhulu. Ngalokhu sithi akhona amagama athile angeke siwakhulume bhadla esintwini kodwa dinga nje ukuthi siwagcwigcwize, sikhulume sicatshile singahle nje sikuveze sobala lokho esikhuluma ngakho, izikhathi ezinengi kuyabe kuyilokhu okuthelela inhloni.

Ukuhlonipha lokhu izikhathi ezinengi sikubiza sisithi yikugcwigcwiza. Izikhathi ezinengi kuhlonitshwa amabizo abantu abahlonitshwayo njengomkhwenyana nxa ephakathi kweguma kwakungabizwa ulutho mhlawumbe oluhambelana lebizo lakhe. Nxa ibizo lomkhwenyana linguNyoni, umamazala kasekukhuluma ngoNyoni kodwa sengakhuluma ngentaka ezama ngazo zonke indlela ukuvika ukubiza ibizo lomkhwenyana.

Nxa sikhuluma ngomuntu omdala njengokuthi phakathi kweguma ubaba enathe kakhulu utshwala asimembuli amakhwapha ngitsho phakathi komphakathi, kodwa siyahlonipha ukuze singalahli isithunzi sakhe sokuba ngubaba phakathi komuzi sithi thina ubaba usuthi amabele.

Asikhulumi ngokudakwa ngitsho emuntwini omdala ngoba leligama lingavezi inhlonipho njalo liluza isithunzi somuntu okukhulunywa ngaye kakhulu. Esinye isibonelo njalo asikhulumi ngokuthi umuntu uzele, hatshi kodwa sithi umuntu ubelethile kutshiya umuntu elesithunzi sokuba ngumuntu.

Share This:

Sponsored Links