Asithuthukiseni ulimi lwethu

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

KUle  iviki sizaxoxa ngenkanyezi esizibona emkhathini ilanga litshona kanye lasebusuku. Ukubenyezela kwazo kuletha ubuhle bemvelo kukanti kuqakathekile njalo ukuthi sizazi ngamagama lezi nkanyezi singazikhombeli nje emkhathini lapha.

Nxa sinanzelela kuzifundo zemvelo ziyaqakathekiswa inkanyezi lezi, bakhona njalo abenza uphenyo olujiyileyo ngesimo kanye lokukhona bazo emkhathini lapha. Okuhle yikuthi lathi sizazi ngokwesintu sizizwisise-ke ngokwezemvelo.

(i) Icelankobe: le yinkanyezi ebonakala ilanga lisanda kutshona. Inkanyezi le iyaphangisa ukutshona, ekadeni-ke yayiyisibane lapho kuphekwa njalo kudliwa okwantambama. Abantu babebona ngayo kuthi lapho itshona bamise lenqola zabo ngoba indlela bengasayiboni, baze bayibiza ngelithi yinkanyezi yabatshayeli.

(ii) Ikhwezi: Yinkanyezi ephuma empumalanga ngemva kwendonsakusa kukanti layo ikhanyisa njengayo indonsakusa le ukuphuma kwayo kubika ukuthi ilanga  seliseduze ukuphuma.

(iii) Indonsakusa: yinkanyezi ephuma emadabukakusa, yinkanyezi ekhanyisa okwamagama, labo abathatha uhambo  lwemadabukakusa babeqaphela ukuphuma kwayo sebesazi ukuthi yisikhathi bani.

(iv) Ingulube: lezi zinkanyezi ezintathu ezihamba zilandelana sizibona ngokuba kwazo ezansi kwesilimela ngobuthathu bazo.

(v) Izinja: Lezi-ke zincinyane lapho ziqathaniswa lengulube zona njalo zithwasa kumbe zibonakala ngemuva kwesilimela. Lapho kukhangelisisa emkhathini, isilimela siba ngenyakatho silandelwe zingulube besekucina izinja ngezansi kwazo. Ukunyamalala kwazo kumbe ukufa kwazo emkhathini kuchaza ukuthi ubusika sebuphela sekungenwa kusigaba seNtwasa.

vi) Isilimela: Lezi nkanyezi zibonakala ziluxukwana lapho zikhangelwa zingathi ziyacitsha kodwa zibuye zibonakale. Isilimela sibonakala ngesikhathi somqando. Emkhathini lapha sibonakala eNyakatho ukuthwasa kwaso ukwehlukana komnyaka ubusika lokuqala komnyaka omutsha

vii) Umthala: Wona-ke ukhanya sengathi liyezi lezinkanyezi eliyisiziba eside esimhlophe lezinkanyezi zibala isikhathi kabili, nxa kuqala ukuhlwa uba ngezansi komkhathi ukhombe phakathi kwenyakatho lentshonalanga nxa sekuphakathi kobusuku uyaguquka ume ukhombe empumalanga lentshonalanga. Lapho usuguqukile kuhle kwazakale ukuthi sekuphakathi kobusuku. Ngesikhathi sehlobo kuyaguquka isimo sakho singafani lesebusika.

Share This:

Sponsored Links