Asithuthukiseni ulimi lwethu

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

ENDULO abadala babelendlela zabo ezikhaliphileyo zokukhuza kanye lokuvikela okuthile okwakungasuke kube yingozi kusizukulwana.

Babelendlela ezenza imfundiso yabo igxile njalo ihlonitshwe.

Amazilo esiNdebeleni ngenye yezindlela eyayisetshenziswa ukweluleka abantwana ukuze baphephe engozini, abantwana baphatheka kakhulu entweni eziyingozi ezingasuke zifake impilo yabo engozini emangalisayo.

Kwakuyindlela yokwethusela ingane ukuthi zixwaye izinto ezingazilethela ubuhlungu. Pho abalamuhla basawezwa na amazilo la?

Chasisa amazilo alandelayo.

1. Ungahlala endleleni uzamila amathumba.

2. Ungahlala emnyango awusoze ukhule.

3. Uchago lungaphuphumela eziko inkomo zizadabuka imbele.

4. Ungeqa inyawo zabadala uzahamba ukhubeka.

5. Ungeqa umlilo uzachema igazi.

6. Ungadla ukhuluma uzahlanya.

7. Umntwana angadla amalulu uzagodola.

8. Ungadlela ebunyameni uzakuba lomnyama.

9. Ungadla ngengqamu uzahlatshwa yisihlabo.

10. Ungahlala phezu kwengiga uzafelwa ngumfazi.

11. Ungahamba nyovane uyafinyela engigeni.

12. Ungajumbula inyama ngezandla ungowesintwana awuzukuba labantwana.

13. Ungamemeza ebusuku ilizwi lakho lithathwa ngabathakathi.

Share This:

Sponsored Links