Asithuthukiseni ulimi lwethu

20 Dec, 2018 - 00:12 0 Views

uMthunywa

SIYAQHUBEKA sinanzelela izakhiwo zesintu ezitshiyeneyo. Besisaxoxa ngokwakhiwa kwendlu yesintu, efulelwa ngotshani ibuye njalo ifakwe imigubazi lokuthi lezi zinto ezehlukeneyo zazisenziwa ngobani ekwakheni lapha.

Amadoda-ke ayedingeka ukuthi wona enze ingalane emsamo lapho okuyindawo yokufaka imiganu kanye lembiza okuyizitsha zemkulwini. Kwakungenzeka ukuthi uphahla lwendlu lwenziwe lungaqini, nxa sekunjalo okwakusenzakala yikuthi kwakugelwa  uthungo olude oluqinileyo phakathi laphakathi kwendlu luxhonywe lapho okuhlanganisa khona intungo esihlothini.

Uthungo lolu-ke lubizwa kuthiwe yinsika. Silokhu siphakathi kwendlu eyesintu, kuyadingeka ukuthi kulungiswe iphansi yendlu le, kuyafakwa inhlabathi yesiduli phansi besekutshaywa-ke ngesitshayo ukuze umhlabathi uhlangane, kufafazwe ngamanzi kuphindwa phindwe ukutshaya lokhu indlu ize ilingane yonke.

Ukutshaya lokhu-ke kwenziwa ngabantu besifazana.

Ngemva kokutshaywa kwakudingwa ingqolwane, yayigigwa ibe yimpuphu ecolekileyo kusindwe ngayo phansi kuthi lapho nxa isisoma yayitshaywa ize icazimule ibenjengesamende sesiLungu. Phansi kwakucholwa ngembokodo ukuze kucazimule, imbokodo lilitshe nje elinciyane elilengxenye eyisicantalala okuyiyo okucholwa ngayo.

Ukuchola lokhu kwakungasali kuleso sigaba, kwakubuya kuthelwe ubulongwe kucholwe njalo phezulu lapha indlu yakhona isale ibambene kungafakwanga ngitsho isamende.

Share This:

Sponsored Links