Asithuthukiseni ulimi lwethu

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

SILOKHU siqhubeka ngemihlobo yezaga etshiyeneyo. Sizake sikhangele umhlobo wesibili. Izaga ezivela enyamazaneni ezifuywayo kanye lezeganga. Ngaphansi kwenyamazana siyabe sigoqela izinyoni, izinyoka kanye lezinye izinanakazana. Ngokunanzelela ukuphila kwenyamazana ezitshiyeneyo lakhona zaphuma izaga ezichaza impilo zabantu zinamathele kunyamazana lezi ngokwenza kwazo okutshiyeneyo.

Sikhona isaga esithi imbuzi igudla iguma. Ngesikhathi sezulu siyananzelela ukuthi imbuzi kazithandi ukulala esibayeni njengoba umquba uyabe usuthi amanzi.

Ngakho-ke ziyabaleka uzithole zilokhu zigudla umduli wendlu okokuthi nxa indlu leyo ingavalwanga kuyabe sengathi zenza isinqumo sokubona ukuthi kuyangeneka na uzibona zilokhu zilunguza nxa kungelamuntu zize zizithele phakathi.

Kuyafana ke lomuntu oyabe engaphumeli egcekeni ngolutho oluthile ufice nje umuntu eloku ekhuluma ebhodabhoda kodwa abakhaliphileyo bayabe sebezwile lokho akutshoyo. Iguma okukhulunywa ngalo lapha ngumduli lo oyabe ulokhu ugudlwa zimbuzi zinqwenele ukungena endlini zicatshele izulu.

Akunkwali yaphandela eyinye, inkwali yinyoni ethanda ukuphanda inhlanyelo esanda kumila emasimini, iphanda izidlele khonapho khonapho, ayiphandi itshiyele ezilandelayo hatshi iphanda idle ngoba layo ifuna ukudla inhlanyelo leyo. Isaga lesi sabunjwa ngendlela yokuxwayisa ukuthi ngeke uthembele komunye umuntu ukuthi akwenzele kumbe akuphathele ulutho laye alufuna ngamehlo abomvu. Umuntu uyasuka azenzele angaze athembela komunye umuntu.

Share This:

Sponsored Links