Amalungiselelo esigaba esitsha

08 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Amalungiselelo esigaba esitsha

uMthunywa

Sikumbuzo Dabengwa

Asengamhlophe athe nke kulabo asebechaphile umfula uJorodane bakwethu! Bekungalula. Bekungalalwa. Bekusetshenzwa kuze kuse umuntu ephenyana lezingwalo kukhangelwa lalemihloliso eyadlulayo. Ubuthongo besekulilifa lenja ngiqinisile. 

Okade ezilalela behle, ubefana loginya amaganu ngokuzithemba. Namhla sithi “Halala, halala, amhlophe athe nke kulabo abangene kumambule wabaphumeleleyo badobha zabanhlanu kusiyaphabili kubanga lemiphumela yebanga lezinga lesine kumfundo yaphezulu. Asilibali labahlalela eyebanga lesithupha kumfundo yaphezulu. Labo ngabanye asebephakathi kokulungiselela isigaba esilandelayo empilweni.” Sithi “Halala bantwabethu, lenze kuhle. Silethulela izingwane lonke.”

Kulabaya ababetshona benquma lezitalada, begijimisana, besilwa beziqedela amandla okubala, abangaphumanga lalutho, silusizi kakhulu. Sithi langalezo bantwabethu. Sikhala lani sibuye sizikhuze sisithi lalivele lisenza lisazi ukuthi ukuba ngothathekile, osiyazi abanye bengazi, akusizi. Leyonzondo elalilayo kwabanye benu isiyengaphi lamuhla? Sekuyikuphelelwa ngumphako kwabanye. 

Abanye umnyango wesikolo bawucinile ngoba bebevele bebhadalelwa. Kuzabanzima ukuba babuye bakudobhe phansi ikakhulu nxa bebevele bethwele nzima ngezenzo zakho esikolo. 

Asingalibali ukuba sonela abanye abafuna njalo bedinga usizo. Lanxa kunjalo isiNtu sethu sithi: “Akugobo lingeqondiswe.’’ 

Kuyonakala kubuye kulungiswe. Nxa sitshengisa ukuzisola labo abasisizayo baphanga baxole. Asizibhuqe phansi. Asixoliseni ngamaphutha ethu nxa kade silukhuthile ugatsha silakho ukuzithola sesilungiselela ibanga elilandelayo ngokuphinda. 

Umuntu angawa akabhazalali kokuphela. Uyavuka uzithintithe funa lokade engakubonanga aze alimuke akubone. Siyakhuthaza bafundi ukuba izindlela ezimazombe aziphumelelisi. Olunengi oluwe lwakhuma phansi belungalaleli ababalisi. Beluyinzalo engalaleli abazali. Okugadelwa khona amabhasi ububathola begamenxe bexoxa kuluthuli lamantombazana nxa kungumfana. 

Akhona amantombazana abetshudula ezilindweni zamabhasi emadolobheni uze umangale ukuba kuhlosweni ngeqiniso. Inengi labo seliphethe lensane sikhuluma kanje. Amajaha abo asenyamalele abatshiya egcekeni. Asilimukeni ngokudlala ngesikhathi sokufunda. Ngiyethemba lalabo abalandelayo bafunde isifundo kulabo asebelokugedla kwamazinyo.

Izitolo zonke ezithengisa izimpahla zesikolo zigcwele zithe manya ngabazali abathabileyo abalungiselela abantwana abaya kuzinga elilandelayo. 

Inengi lidobha loba yini efunekayo. 

Umntwana angathi kufuneka lokhuya, umzali kabuzi kabili. Uyathenga loba yini ukuze umntwana ahambe esikolo lezinto zonke ezaneleyo. Siyabonga bafundi abalalele yonke imithetho ngekhaya lesikolweni baphumelela. Sekuyikulungiselela ibanga elizayo.

Share This:

Sponsored Links