Alidingakali ihaba nxa uzicomba

03 Dec, 2020 - 00:12 0 Views
Alidingakali ihaba nxa uzicomba Imbokodo

uMthunywa

KUYINTO evamileyo ukuthi abantu besifazane bathande ukuzicombacomba ebusweni ukuze bakhuphule izinga lobuhle babo kodwa lokhu kusuka kwethuse abangazicombiyo ngoba bethi bazipenda basale angani sebengodoli.

Kuliqiniso ukuthi ukuzicomba lokuzipenda ngezipendamlomo kwenza abesifazane bakhangeleke kuhle kodwa kungedlulisa amalawulo ukuzicomba lokhu kusuka kungabi kuhle. Nxa uzicomba kuhle wazi umbala wejwabu lakho ukuze wazi ukuthenga okokuzicomba okuhambelana lalo lelojwabu ngoba nxa kungahambelani uyathola umuntu esesesabeka sengathi uthethe udaka wazigcoba.

Abanye abantu abazi ukuthi zinengi izizatho zokuthi umuntu azicombe. Abanye ngabafihla amanxeba kumbe amabala ebusweni, abanye badinga ukubukeka nje kuthi abanye labo bafuna ukukhuphukisa izinga lokuzithemba nxa besemphakathini.

Okumqoka yikuthi nxa ungowesifazane ungazicombi ngoba ufuna ukutshintsha indlela obukeka ngayo. Banengi omama kulezinsuku asebegcomba okubatshintsha umbala wejwabu.

Bathi ngoba becabanga ukuba ijwabu elimhlophe yilo elihle bamane bathenge amafutha abatshintsha umbala. Abanye ngabathenga amajekiseni okuhlaba kumbe amaphilisi okuthi batshintshe ijwabu uthi nxa uhlangana labo ucabange ukuthi ngabelungu.

Okuvamileyo yikuthi umuntu ucina engasafani umbala wejwabu lakhe eselentamo lezandla ehlukene lomzimba wonke.

Yebo siyakuvuma ukuthi umuntu lomuntu ulemvumo yokukhetha ukuthi ufuna abukeke njani kodwa uMdali siyazi ukuthi kakuthakazeleli lokhu njalo umuntu ozitshintshe umbala ulakho ukuzisola ngemva kweminyaka ijwabu selingani selimhlanekele.

Okunye okwenza abantu bacine sebengasaqondakali indlela abasuke bezenze ngayo ebusweni, yikugcoba imibala ehlukene lembala yejwabu labo ebusweni kanye lasentanyeni.

Okumele abantu bakuqaphele ngaso sonke isikhathi yikuthi bangalenzi ihaba nxa besebenzisa okokuzicomba ukuze bangacini befana labopopayi kumbe odoli.

Izazi ngokuzicomba zithi ukuzicomba kwebusuku lokwasemini akufani ngakho abantu kumele bakuqonde lokhu ukuze bangatshayi eceleni nxa bezicomba. Kuyasiza lokuthi abantu babuke ama-vidiyo okuzicomba kunkundla zokuxhumana.

Nanku okumele ukuqaphele nxa uzicomba:
– Umbala wesikhumba kumele uhambisane lalokhu okugcobayo
– Indlela yokuzicomba yemini ayifani leyebusuku
– Ukuzicomba okungelalo ihaba yikho okubukeka kuhle ukwedlula okufakwe ngehaba
– Kumele ugeze ubuso ngaphambi kokuthi ulale ukuze uvikele ukonakala kwejwabu.

Share This:

Sponsored Links