Abafazi abahlolwe imvukuzane njalonje

31 Dec, 2020 - 00:12 0 Views
Abafazi abahlolwe imvukuzane njalonje

uMthunywa

KULEZINSUKU umkhuhlane wemvukuzane uthwalise izizwe amagabha avuzayo. Sesedlula isikhathi sokwesaba umkhuhlane wengculazi nje kuphela nanko phela imvukuzane isithethe impilo zabantu abanengi.

Kunengi okubangela lumkhuhlane njalo ungahlasela yiloba ngubani, ayilazwelo.

Odokotela labezempilakahle bakhuthaza wonke umuntu ukuthi aphile impilo ezamenza ahlale evikelekile kumkhuhlane lo osuthe waqeda izizwe. Kunengi okungenziwa ngumuntu ukuze azivikele kumkhuhlane lo okugoqela ukudla okuhle hatshi okungavunyelwayo emzimbeni. Ukudla okunengi esikudla kulezinsuku kulamakhemikhali athize alakho lawo ukubangela umkhuhlane wemvukuzane.

Bayasikhuthaza njalo odokotela ukuthi singadondi ukuzelula imizimba lokhu abakuthi yi exercise ngesilungu.

Konke lokhu bakutsho nje ngoba bayazi ukuthi imikhuhlane eminengi kugoqela yona ingculazi ibangelwa yindlela esiphila ngayo okungatsho ukudla esikudlayo okungalungelanga imizimba yethu, ukungaziphathi kwezocansi, ubuvila bokuzelula amathambo kunye lokunye okunengi.

Kungakho-ke wonke umuntu uyakhuthazwa njalo ukuthi ahlolwe minyaka yonke ukuze kudingakale imikhuhlane le engaba yingozi kusesemasinya ukuze lo othe watholakala elomkhuhlane othize aphange athole usizo.

Omama kumbe ngithi abesifazane kabayehlolwa esibhedlela ikakhulu nxa kusiza kumkhuhlane wemvukuzane wona owandise ukuhlasela isibeletho kumbe amabele.

Zikhona inhlanganiso ezilakho ukuphathisa omama ngokubasondeza eduzane labodokotela abazabasiza ukutshisa ama cells abangela imvukuzane emzimbeni kungakho-ke abantu akumelanga besabe ukuyahlolwa ngoba usizo bayabe bengaluthola lula.

Ukutholakala ulemvukuzane akulula kodwa uma kuthe kwatholakala kusesemasinya umuntu ulakho ukuthi athole usizo aphile impilo yakhe njengaye wonke umuntu kodwa nxa umkhuhlane lo uthe watholakala ususabalele kakhulu emzimbeni kubanzima ukuthi odokotela bawelaphe.

Kungakho-ke kuqakathekile ukuthi omama basukumele phezulu bayehlolwa ukuze bahlale besazi ukuthi imizimba yabo imi kanjani ngoba akumnandni ukutshiya abantwana besesebancane ngenxa yokwesaba ukuyahlolwa nje.

Phela banengi abesaba ukuyahlolwa ngoba besizwa indaba ezinengi ngemvukuzane kodwa kuqakathekile ukuthi wena wephulele izigodo endlebeni uyehlolwa uthole usizo uma kuyikuthi uyaludinga. Akekho ozakusukumela ngoba umzimba ungowakho njalo wena ngokwakho kumele ubone ukuthi uyawugcina ngendlela efanele ukuze ubelakho ukuphila impilo ende.

Kulezinsuku omama bayenelisa ukuya esibhedlela kumbe eNew Start Center lapho abangahlolwa khona nanko phela kulezinsuku ungahlolelwa ingculazi ulakho ukuthi uhle uhlolwe isibeletho sakho.

Share This:

Sponsored Links