Umthumela isavunguzane kubangwa amaqanda . . . amalanga amathathu enyamalele adojwe...

Umthumela isavunguzane kubangwa amaqanda . . . amalanga amathathu enyamalele adojwe sehlanya

0 419

Ncekwenhle Ncube
ZISELE zimadolonzima izakhamizi zeAlicedale eNyamandlovu kulandela ukuzwa ngesinye isakhamuzi sakule indawo esithethwe yisavunguzane sanyamalala okwamalanga amathathu satholakala sesiphambene ingqondo ngemva kokuxabana lelinye inina kubangwa amaqanda.

Loludaba olutshiye izakhamizi ziphefumula amalangabi luvele enkundleni kaSobhuku uTedius Mathema emavikini amabili adluleyo lapho uNkosazana Rosinah Dube abemiswe enkundleni esetheswa amacala obukhunkuli.

Esinye isakhamuzi esingathandanga ukuvezwa igama ebesikhona emthethwandaba sibikele intatheli ukuthi udadewabo kametheswacala ovele ngokuthi nguSukoluhle Dube ufakaze ukuthi uDube nguye owahlanyisa uMnumzana Nicholas Maphosa ngesikhathi esalinda epulazini leKenelis.

“USukoluhle ongumnawakhe kaRosinah nguye owasitshelayo phambili kwenkundla ukuthi udadewabo nguye owathumela isavungazane esathumba uMaphosa ngoba ethi wabopha abangane bakhe ababemtshontshela amaqanda epulazini.

“Kuthiwa babebanga ukuthi uMaphosa wabopha abangane bakaDube abafica betshontsha amaqanda epulazini lomlungu. Wasethumela isavunguzane samthatha wahlala amalanga amathathu edingwa engabonakali,” kulandisa umfakazi lo.

Intatheli izwe njalo ukuthi ngesikhathi uMnu Maphosa etholakala wayesephambene ingqondo sekhuluma izinto ezingaqondakaliyo.

Esinye isakhamuzi esivele ngokuthi nguseka Sikhumbuzo Moyo sichaze ukuthi utsikamutanda onguRosinah sehluphile esigabeni ngokuchitha imizi yabantu.

“Aluba bekusiya ngami bengizahle ngimxotshe esigabeni. Sehluphile emadodeni abantu, nangu sevela ngobuthakathi. Pho sizaba yini kulesisigaba ngaphandle kwenhlekisa. Lakho basuka bamzwela enkudleni bembona ekhala. Mina ngangizahle ngimkhombe indlela,” kutsho uMoyo.

USobhuku kule indawo uMnumzana Tedius Mathema uvumile ukuthi udaba olunjalo luke lwaphathwa enkundleni yakhe noma nje lungakapheli ukuthoniswa.

“Liqiniso izehlakalo ezibaliswayo zenzakele esigabeni sami. Okwakhathesi asikabi lobufakazi obugcweleyo mayelana lamacala awetheswayo kodwa noma kunjalo ubukhunkuli kanye lobugebengu yizinto esingazifuniyo esigabeni sakithi,” kutsho usobhuku uMathema.

Iphephandaba lixoxisane loNkszn Dube yena othe kuliqiniso ukuthi ubesemthethwandaba noma nje amacala awetheswayo engawazi.

“Lami ngezwa sengibizwa enkundleni. Bafika bathi ngiyathakatha yikho uMaphosa wahlanya ngenxa yami. Konke nje ababekukhuluma ngamanga mhlawumbe bazonda ukuthi ngingena isonto njalo ngilesiphiwo sokuthandazisa abazalwane nxa belenkinga.

“Mina ngithe ngifuna ubufakazi bokuthi ngiyaloya ukuze nxa ngigwetshwa ngigwetshelwe into ebambekayo hatshi amanga lawa,” kutsho uNkszn Dube.

Kubikwa enkundleni efanayo kuvele ukuthi uNkszn Dube ubelecala lokweba amapitikoti kamakhelwane wakhe ngemva kokuxabana bebanga indoda kamakhelwane.

NO COMMENTS

Leave a Reply