Ukubanjwa iganyavu akusicala lakho

Ukubanjwa iganyavu akusicala lakho

silo Pumulani Mpofu

UKUBANJWA iganyavu kuyindlela yokubamba ngamandla umuntu ukuthi aye kwezemacansini kungela sivumelwano. Ukubanjwa iganyavu akukhathelekile ukuthi umuntu umethemba okungakanani njalo kuyenzeka kwabesilisa labesifazana, kobomama abendileyo labangayendanga, ebantwaneni lebadaleni.

Ukubanjwa iganyavu kuyinto elimazayo kakhulu enhliziyweni njalo kudala isilonda esingapholiyo emuntwini.

Kwenza umuntu ehlale ehlulukelwe njalo sengathi ufelwe, azeyise azibone engathi kasimuntu walutho njalo ehlale ezithonisisa.

Zulukandaba, ngilobanje kuleswelaboya edlwengule untombazana oleminyaka elitshumi lasithupha.

Luntombazana ungumuntu ongakhulumiyo njalo ongezwayo endlebeni. Ezikhathini ezinengi uyaye aphume yedwa ayekukha amanzi emfuleni oseduze langakibo. Kuthe ngelinye ilanga linswelaboya yamlandela yambamba iganyavu. Untombazana lo wananzelelwa ngudadewabo embona esopha igazi njalo engathi uhlulukelwe.

Ekuhloleni kwakhe bananzelela ukuthi ubanjwe iganyavu baphanga babikela abe Child Protection Committee abakhangela ngamalungelo abantwana lokunye okuhlukuluza umphakathi. Ama CPC ananzelela ukuthi luntombazana kalancwadi yokuzalwa abikela iTrinity Project ihlanganiso ekhangela ngokuvikeleka kwabantwana njalo eqakathekisa ilungelo lokuthi umuntu wonke abe lencwadi yokuzalwa eyiyo evula amathuba amahle empilweni. ITrinity Project yaqala ukudingisisa izizatho zokuthi yindaba lumtwana engela ncwadi yokuzalwa yafumana ukuthi watshiywa ngunina kugogo wakhe ozala uyise wangena phansi njengo mswenya. Umtshiya nje kalangitsho incwadi etsho ukuthi wazalelwa ngaphi kodwa bathi watsho ukuthi wambelethela ekhaya kibo kanina, wasesuka lomntwana wayahlala komalumakhe.

Uhlupho olwabakhona yikuthi akekho muntu awayesazi kibo kanina kwazise unina loyise babe tshade umasihlalisane.

Abezomthetho bathi phenya bayibamba inswelaboya bayivalela entolongweni baxhasana labomongikazi bazama ukuthi ahlolwe umntwana akabambanga umkhuhlane ethelelwana emacansini njalo kazithwalanga.

AbeTrinity Project bazama labo ukuphenya izihlobo zikanina ukuze athole incwadi yokuzalwa eyiyo eqakathekileyo etsho ukuthi ingane inganani.

Zulu kandaba ukubanjwa iganyavu akusicala lakho kodwa licala lalowo feleba okudlwengulileyo.

Asiphakameni sibikeni kwabezo mthetho, kwabakhangela ngezamalungelo kaZulu.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethiTrinity Project Zimbabwe.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply