Noma Sengifile: N S Sigogo

Noma Sengifile: N S Sigogo

0 1197

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SINGENA kusahluko sesithathu lapho esihlangana khona loLamonti ehlezi endlini ahlala kuyo.Simthola nje ehlaselwa yibuthongo emini kabha okuyinto engajayelekanga okwenza laye wamangala. Elokhu nje ephakathi kokulwisana lobuthongo bakhe umkakhe umbizela umakhalekhukhwini owayesembiza emoyeni.

ULamonti uyalwamukela ucingo lwakhe akhulume lalowo owayesecingweni kwenziwe isivumelwano sokuthi babezahlangana ngelanga elilandelayo. UMaNcube wayekhanya ekhathazekile ngengxoxo eyayiqhubeke ecingweni lapha wabuzisisisa kumkakhe ngayo. Waziswa ke ukuthi umuntu owayetshaye ucingo kwakungumzawabo, umnikazi wendlu le ababehlala kuyo okwakusegcekeni ukuthi babeloja.

Watshiseka umaNcube waqala ukubalisa ngokukhathazeka ebika elithi ayikho into eyayilandwa ngumzawabo lapha ngaphandle kokuthi wayesezohlala endlini yakhe, pho basebezaphephela ngaphi. Simbona ezibalisa zonke izinsizi zesilojeni lapho abasebedlule khona. Okokuqala impilo yaqala ukubamunyu esilojeni lapho sebethenge isigxingi mfanekiso esikhulu umnikazi wendlu engelaso. Kwabasobala ukuthi kwasekumele badlulelele phambili. Siyananzelela ubunzima abantu abahlangana labo emadolobheni ikakhulu kulezi zindlu ezingasizo zabo kambe kulicala na ukuthi umuntu athenge impahla yakhe yendlini loba eloja, okutsho ukuthi labo abalezindlu bathi yibo bodwa okumele bahlale kuhle ngelithi kusezindlini zabo loba nje lamaloja lawo ebhadaliswa umthelo wokuloja.

Kuzahluko ezidlulileyo besisola umanisipala ngokuhlukumeza abahlali, nanku njalo sesinanzelela abanikazi bezindlu labo balesandla sochuku kwabanye. UMaNcube ulandisa ezingapheliyo ezinzima lapho sebesuke kwekamabonakude badlulela kwenye lapho abasebephathwa khona njengezichaka. Pho babengakwenelisa na okunjalo,yibunzima bempilo yesilojeni esiyinanzelelayo, kulapho abazibona sebengene emjibileni wokugcina indlu yomzawabo abangaziyo ukuthi yena wayebaphathele ziphi indaba.

Indaba ziqhubeka zisinda emzini kaLamonti lapha, umkakhe wayesesidla amalahle embuza ngemota yabo ababelayo ukuthi pho umsebenzi wayo wawongowani ngaphandle kokuthi ibafake amehlo abantu babonakale nje beyizithutha kuphela, abantu ababesenelisa ukuthenga imota kodwa bengelayo indawo iqondileyo yokuhlala, indawo ebiza bona.

ULamonti ke yena wayengakuboni lokho kuye imota yabo yayilomsebenzi yokubathwala besiya emsebenzini baphenduke ngayo futhi lapho kulemibuthano wayesazi nje ukuthi yena ulenyawo ezilula. Kuye kwakungazange kucace kubesobala lokho okwakukhulunywa ngumkakhe.

SIMILAR ARTICLES

0 79

0 87

NO COMMENTS

Leave a Reply