Kunjalo ke: ngu M E Wanda

Kunjalo ke: ngu M E Wanda

0 149

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SISAQHUBEKA lendaba kaDumazile ogila imikhuba imihla lamalanga. Sicine uMtalaselwa eseze wambeka isandla ngenxa yamanga akhe. Njengoba nje wayesekhulelwe siyafika isikhathi sokuthi akhululeke lomntwana ambize ngebizo elithi Sanele njengoba wayesevele esanele ngezingane ezintathu loba nje kutshaqisa igazi ukuthi ingane zonke lezi wazizala labobaba abehlukeneyo. Kuye konke lokhu kwakungalethi ngitsho ukukhathazeka,  yonke indoda ayehlangana layo empilweni kwakumele azale layo.

Zadlula izinsuku kwafika isikhathi sokuthi bayekwakha ekhaya, lezo ndaba kazihambanga kuhle endlebeni zikaDumazile kwaba yisikhathi lapho avula khona ezinzima lomkakhe ayengakaze azwe ngazo. Yena uDumazile iphutha lakhe lokuqala kwaba yikuthi athandane aze athembane lezitha zalapha ekhaya.

Ngokunjalo akhangelele ukuthi yena ziyamthanda kungakho-ke zazimxwayisa entweni ezinengi zalapha ekhaya. Ingqondo yakhe ayizange ikunanzelele ukuthi akukho ngitsho ayengakuthola ebantwini abalwisana lomdeni wakhe, okungaba yinto eyakhayo, kwakuvalekile emehlweni akhe engananzeleli ukuthi abantu bakoVilakazi babesebenzisa yena ukuchitha umuzi wangakibo kaMtalaselwa.

UDumazile wala wagomela ngelithi wayengeke akhe ekhaya lapha, uze athathe lesinqumo esilihlazo okwamagama ngelihlo, kwakungcono nxa babengayakwakha eMzimkhulu kibo kaDumazile, pho-ke lapho ngubani owayezakuba ngumakoti. Indlela uDumazile acabanga ngayo ayimvezi njengowesifazana olesizatho njalo lesinqumo sokwakha empilweni, kuye nje yimpilo kuyaqhubeka ukuthi impilo iqhubeka njani kalandaba lakho. Siyananzelela eseze efika phezu kwensumansumane yendaba.

Utshela uMtalaselwa esiphaqeni ukuthi unina uyaloya aze agcizelele lokuthi ufuna ukubulala ingane yabo. Lapha njalo sihlangana lamandla adibane lobubi bendikimba yenkolelo. Inkolelo iyayichitha imizi ibuye idale inzondano engapheliyo phakathi kwemizi njengoba nje uMtalaselwa sekufanele aphile lokuthi unina omzalayo ngumthakathi, isikhathi sonke ubezibonela umzali kodwa-ke njengoba sekuloDumazile sekumele aqale ukukhangela unina ngelihlo elibi.

Kuyisifundo esikhulu esikubona kuhlangana labesilisa phakathi kwemizi lapha, okungaphendula lemibuzo ethile ukuthi abantu bangabe benanzelela ukuthi uzibani bani selokhu watshadayo seziphatha ngenye indlela phambi kwabazali bakhe, okunye ngamandla asephila lawo angenelisiyo umuntu wesilisa ukuphunyuka kuwo loba nje kolunye uhlangothi kungacaca kungathi yikuswela amandla komuntu wesilisa ukuvumela abesifazana abafana loDumazile besenza intando yabo phakathi komuzi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply