Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

0 334

Silo C Dube kugwalo
UMPHATHISIKOLO wasikolo seTotololo, uSwabide Khumalo, kabamzwisisi abanye ababalisi abasebenza ngaphansi kwakhe, ikakhulu uNkomo loDube. UNkomo kamxolelanga umphathisikolo wakhe ngokubemuka indlu ababehlala kuyo. Babekwazi uNkomo loMzamo Dube ukuthi indlu ababehlala kuyo yayakhelwe umphathisikolo, kodwa yena wakhetha ukuhlala ngekhaya ngoba izindlu zababalisi zingeneli. Umphathisikolo uSwabide Khumalo weza ukuzohlala esikolo ebalekela uhlupho ayelalo emzini wakhe.

Weza ukuzohlala esikolo ngoba engahlalisekanga ngenxa yokuzalwa komntwana, uNkosiphile, owayekhubazekile.

Siyakhumbula ukuthi wadinga imithi kunyanga uMahaqaza ezama ukuthi amdlulise umntwana kodwa kwehlula.

Esehlulekile ukumdlulisa uNkosi, wayengasela okunye ayengakwenza ngaphandle kokuthi amemukele amthande njalo umntwana. Lanxa kunjalo wayengakhululekanga uKhumalo yikho waceba icebo ayengasuka ngalo ngekhaya.

Watshela umkakhe uMaNdlovu amanga ethi uyalungisa okwakuhlupha ngesikolo. Khumbula ukuthi sathi wathi mfe eqambela ababalisi abancane amanga ethi sebephendule isikolo esenza iSodoma leGomora, sekukwampunzi idla emini. Wathi openteka basebedlalela emagumeni esikolo. Kuthiwa uKhumalo wayebone kungcono ukuthi ayekwethusa lobo budli. Amanga aluhlaza ngoba uNkomo uyakuveza ukuthi uKhumalo wayebalekele leso silima esasizelwe emzini wakhe.

Lanxa kunjalo uKhumalo utshengisa ubuntu obaze bananzelelwa yisitha sakhe uNkomo lapho uDube esethole umbiko wokuthi unina wayegula kakubi. UKhumalo wancoma umsekeli wakhe uVundla ukuthi wayenze kuhle ukuthi avumele uDube ukuthi ajahe ayefika ekhaya. Wabuza uVundla ukuthi kambe wayesephumile yini uDube ethi nxa wayengakaphumi amcele ukuthi adlule ehofisini yakhe nxa esehamba.

Watshengisa ubuntu uKhumalo ngoba wabona ukuthi kwakumele aphuthume masinyane ayebona ngomkhuhlane kanina kulokuthi bacele kuye kuqala. Ubonga uVundla ethi wenze kuhle ngokumvumela uDube ukuthi ahambe masinyane kanti kungabanye abaphathi bezikolo babengamcala uVundla lanxa engumsekeli ukuthi ukwenzeleni ukuvumela uDube bona bengakaziswa. Uyaqhubeka uKhumalo etshengisa ubuntu ngokufisela uDube indlela enhle emazisa lokuthi angafica umkhuhlane umubi, angaze ajaha ukuphenduka.

Lokhu kwamangalisa uNkomo esizwa uMzamo esithi uvunyelwe ukuhamba lokuthi uNhloko (umphathisikolo) wayethe angajahi ukuphenduka nxa efica ephatheke kubi unina. Uthi waqala mhlalokho ukumbuka ngelinye ilihlo uKhumalo loba nje wayelokhu engakamxoleli ngokubemuka indlu akwenzayo. Khathesi waye esembona engumdala ohlukuluza abanye loba nje kwesinye isikhathi etshengisela ukuba lobuntu.

Sihlangana lazo njalo leziya zalukazi ezabelethisa uMaNdlovu, ugogo uMaKhuphe logogo uMaNsingo. Izalukazi lezi zifika koKhumalo ekuseni zizomhlasela ngesibongo ayethe uzabapha sona nxa bengagcina imfihlo yokuthi kwakuzelwe isilima emzini wakhe. Ziyakhohlwa lezi zalukazi ukuthi esinye sazo sasixoxele uNkomo, umbalisi owayesebenza ngaphansi kukaKhumalo. Kazazani ukuthi omunye wazo wake wachathekela uNkomo kancane ngalolo daba.

Singakavezi ukuthi ngubani owathi, izalukazi lezi zithola zimi lamathole azo. Izinja zikhonkotha kakhulu kuze kuvuke uVikinduku umfana walapha ekhaya koKhumalo azikhuze. Esezilandile entubeni uVikinduku uthi wathola zethukile lezo zalukazi seziphose zanetshuzwa yizinja. Ezibuza ukuthi engazinceda ngani lezo zalukazi zona zambuza ukuthi yini ndaba engakhuzi izinja zakhe?

Sizaluqala lapha loludaba kunsuku ezizayo ngoba kulokuphoselana amagama anzima. Hlala ulindile.

SIMILAR ARTICLES

0 48

0 48

NO COMMENTS

Leave a Reply